fbpx
Korpa

Korpa

ZAKON O FISKALIZACIJI. UREDBA O REGISTRIMA.

Zakon o fiskalizaciji

ZAKON O FISKALIZACIJI. UREDBA O REGISTRIMA

Na osnovu člana 6. stav 10. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi

UREDBU O OBLIKU I SADRŽAJU REGISTRA ELEMENATA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA, VRSTAMA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA, NAČINU NjIHOVOG KORIŠĆENjA I ODOBRAVANjA, AUTOMATSKOJ OBUSTAVI RADA ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA, POJEDINOSTIMA ALTERNATIVNOG PRISTUPA STALNOJ INTERNET VEZI I NAČINU UVIDA U PODATKE DOSTAVLjENE PORESKOJ UPRAVI
(„Službeni glasnik RS“, broj 32/21) u primeni od 01/07/2021

Član 1

Ovom uredbom uređuje se oblik i sadržaj registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja iz člana 6. stav 2. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), vrste elektronskih fiskalnih uređaja, način njihovog korišćenja i odobravanja njihovih elemenata, okolnosti koje mogu dovesti do automatske obustave rada bezbednosnog elementa elektronskog fiskalnog uređaja, postupak njegove ponovne upotrebe, pojedinosti alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i način uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi iz člana 6. Zakona.

Član 2

Elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje koje se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa (u daljem tekstu: PFR) i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa (u daljem tekstu: ESIR), odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave.
Elektronski fiskalni uređaj:
1) prima, evidentira, analizira i čuva podatke o svakoj transakciji obveznika fiskalizacije;
2) obračunava iznos poreza za svaku transakciju;
3) priprema fiskalne podatke za ESIR;
4) primenjuje elektronski potpis na fiskalni račun, koristeći bezbednosni element kao zaštitu od neovlašćene izmene sadržaja;
5) prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (u daljem tekstu: SUF);
6) sačinjava fiskalni račun i izdaje ga kupcu, odnosno primaocu fiskalnog računa.
Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti, dokle god se radi o elektronskom fiskalnom uređaju koji se sastoji od PFR i jednog ili više ESIR čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.

Član 3

PFR, kao element elektronskog fiskalnog uređaja, može biti hardverski i/ili
softverski – lokalni procesor, odnosno softverski – virtuelni procesor, a njegove
osnovne funkcije su da:
1) prima podatke o transakcijama iz ESIR-a;
2) analizira podatke o transakcijama i fiskalizuje podatke;
3) izračunava iznos poreza na osnovu podataka o evidentiranim dobrima, odnosno
uslugama koje dobija iz ESIR-a;
4) sadrži ažuran sat i kalendar;
5) formatira podatke kao fiskalni račun na osnovu komunikacije sa
bezbednosnim elementom, stvara elektronski potpis i beleži ga na fiskalnom
računu;
6) prosleđuje fiskalni račun u ESIR;
7) čuva podatke o transakcijama i fiskalne podatke u internoj memoriji sve do
bezbednog prenosa u SUF;
8) prenosi fiskalne podatke u SUF i prima komande iz SUF-a.

Član 4

Nezavisno od forme, PFR ne može da funkcioniše ako nije u vezi sa
bezbednosnim elementom iz člana 2. stav 1. tačka 6) Zakona.
Bezbednosni element će, na osnovu komande iz SUF-a, automatski obustaviti
zakoniti rad PFR-a i onemogućiti dalje zakonito funkcionisanje elemenata
elektronskog fiskalnog uređaja u slučaju:
1) prijave zloupotrebe;
2) da dođe do značajne greške u komunikaciji sa SUF-om;
3) da obveznik fiskalizacije ne dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim
fiskalnim računima u skladu sa članom 8. Zakona;
4) da obvezniku fiskalizacije bude oduzet poreski identifikacioni broj u
skladu sa zakonom, odnosno u slučaju da obveznik fiskalizacije bude brisan iz
registra Agencije za privredne registre;
5) da Poreska uprava ukine odobrenje za upotrebu elementa ili elemenata
elektronskog fiskalnog uređaja, a po proteku roka za obustavu upotrebe elementa
naznačenog u rešenju iz člana 10. stav 1. ove uredbe.
Značajnom greškom, u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, a u skladu sa Tehničkim
vodičem, smatra se kvar, nedostatak protokola ili nedostatak u softveru koji
proizvodi netačne ili neočekivane rezultate.
U slučaju okolnosti iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana, radi ponovne zakonite
upotrebe elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave zakonitog rada,
obveznik fiskalizacije mora da kontaktira Poresku upravu koja ponovo omogućava
zakoniti rad bezbednosnog elementa i PFR-a nakon otklanjanja nepravilnosti koje su
dovele do okolnosti iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana.
U slučaju okolnosti iz stava 2. tačka 3) ovog člana, radi ponovne zakonite
upotrebe elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave zakonitog rada,
obveznik fiskalizacije mora da preduzme mere u cilju dostavljanja Poreskoj upravi
podataka o izdatim fiskalnim računima u skladu sa članom 8. Zakona, nakon čega
Poreska uprava ponovo omogućava zakoniti rad bezbednosnog elementa i PFR-a.
U slučaju okolnosti iz stava 2. tačka 4) ovog člana, ponovna upotreba
elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave zakonitog rada nije moguća
sve do vraćanja poreskog identifikacionog broja obvezniku fiskalizacije.
U slučaju okolnosti iz stava 2. tačka 5) ovog člana, ponovna upotreba
elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave zakonitog rada nije moguća
sve do dobijanja novog odobrenja za zakonitu upotrebu elementa ili elemenata
elektronskog fiskalnog uređaja.

Član 5

ESIR, kao element elektronskog fiskalnog uređaja, može biti u obliku
hardvera ili softvera, a njegova osnovna funkcija je generisanje i izdavanje fiskalnih
računa u štampanoj formi.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, fiskalni račun se može generisati i izdati u
elektronskoj formi isključivo prilikom prometa na malo putem interneta.

Član 6

Elementi elektronskog fiskalnog uređaja mogu da imaju različite oblike i
međusobne interakcije, te se elektronski fiskalni uređaj može javiti u vidu:
1) jednog ili više hardverskih ESIR-a, od kojih svaki ima svoj lokalni PFR;
2) mešanog hardverskog i softverskog ESIR-a koji je objedinjen u okviru
softvera za planiranje resursa, koji se preko interneta povezuje sa softverskim
virtuelnim PFR-om;
3) jednog ili više softverskih ESIR-a, instaliranih na ličnom računaru,
mobilnom telefonu ili tabletu, koji se preko lokalne mreže povezuju sa jednim
lokalnim PFR-om;
4) jednog ili više softverskih ESIR-a, instaliranih na ličnom računaru,
mobilnom telefonu ili tabletu, koji se preko interneta povezuju sa softverskim
virtuelni PFR-om;
5) softverskog ESIR-a u formi internet prodavnice, koja se preko interneta
povezuje sa softverskim virtuelnim PFR-om.
Elektronski fiskalni uređaj se može javiti i u drugim oblicima, pod uslovom
da je upotreba njegovih elemenata odobrena od strane Poreske uprave u skladu sa
Zakonom i ovom uredbom.
Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne utiču na obavezu obveznika fiskalizacije iz
člana 6. stav 4. Zakona.

Član 7

Elektronski fiskalni uređaj će se smatrati spremnim za upotrebu ukoliko se
sastoji od elemenata (PFR i ESIR, kao i bezbednosni element) čija je upotreba
odobrena od strane Poreske uprave i ukoliko je izvršeno uspešno povezivanje sa SUF-
om.

Član 8

Dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja, koji želi da obvezniku
fiskalizacije isporuči hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad
elektronskog fiskalnog uređaja, dužan je da pre isporuke jednog ili više elemenata
elektronskog fiskalnog uređaja Poreskoj upravi elektronskim putem podnese zahtev za
dobijanje odobrenja za upotrebu elementa elektronskog fiskalnog uređaja, i to za svaki element odvojeno. Na osnovu zahteva iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava je dužna da izvrši proveru usklađenosti elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja sa zahtevima iz odgovarajućeg Tehničkog vodiča, koji se objavljuje na portalu Poreske uprave i da, u slučaju da utvrdi da su uslovi iz Tehničkog vodiča ispunjeni, odobri upotrebu elementa elektronskog fiskalnog uređaja, kao i da generiše identifikacioni broj (u daljem tekstu: IB) elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.
Prilikom generisanja IB, Poreska uprava vodi računa da dodeljeni IB bude
jedinstven za svaki element elektronskog fiskalnog uređaja, po dobavljaču, tipu i
modelu elementa elektronskog fiskalnog uređaja.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i neophodna tehnička dokumentacija
predviđena Tehničkim vodičem.
Poreska uprava, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova iz Tehničkog
vodiča, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva i
dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, koje sadrži IB elementa elektronskog
fiskalnog uređaja i izveštaj o postupku odobravanja, sastavljen u skladu sa
primenljivim Tehničkim vodičem.
Zahtev, sa prilozima, iz stava 4. ovog člana dostavlja se u elektronskom obliku
preko portala Poreske uprave, a rešenje iz stava 5. ovog člana u elektronskom obliku
dobavljaču elektronskog fiskalnog uređaja.
Odredbe st. 1-6. ovog člana se primenjuju i na obveznika fiskalizacije koji želi
samostalno da razvije jedan ili više elemenata elektronskog fiskalnog uređaja za
sopstvene potrebe.

Član 9

U slučaju promena na elementu ili elementima elektronskog fiskalnog uređaja
čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, dobavljač elektronskog fiskalnog
uređaja, odnosno lice iz člana 8. stav 7. ove uredbe dužno je da podnese nov zahtev iz
člana 8. stav 1. ove uredbe, i to za svaki element elektronskog fiskalnog uređaja na koga
će uticati promena.

Član 10

Poreska uprava može, u slučaju neodgovarajućeg rada ili upotrebe elementa
elektronskog fiskalnog uređaja, koji nisu u skladu sa odgovarajućim Tehničkim
vodičem, u slučaju promena u Tehničkom vodiču, rešenjem ukinuti odobrenje za
upotrebu elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, koje sadrži rok u
kojem je neophodno obustaviti isporuku i upotrebu elementa ili elemenata
elektronskog fiskalnog uređaja.
Rešenje iz stava 1. ovog člana se dostavlja u elektronskom obliku dobavljaču
elektronskog fiskalnog uređaja, odnosno licu iz člana 8. stav 7. ove uredbe.

Član 11

Poreska uprava vodi dostupan registar odobrenih elemenata elektronskog
fiskalnog uređaja, i to:
1) elemenata elektronskog fiskalnog uređaja čija je upotreba odobrena na osnovu
zahteva iz člana 8. stav 1. ove uredbe;
2) elemenata elektronskog fiskalnog uređaja kojima je odobrenje za upotrebu
ukinuto u skladu sa odredbom člana 10. stav 1. ove uredbe.
Registar iz stava 1. ovog člana, naročito sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva iz člana 8. stav 1. ove uredbe, i to:
(1) naziv, odnosno ime i prezime podnosioca;
(2) poreski identifikacioni broj (PIB), odnosno datum rođenja
podnosioca kada PIB nije dostupan;
(3) matični broj podnosioca;
(4) adresu sedišta, odnosno prebivališta podnosioca;
2) podatke o elementu elektronskog fiskalnog uređaja, i to:
(1) naziv;
(2) tip;
(3) IB elementa elektronskog fiskalnog uređaja;
3) broj i datum rešenja kojim se odobrava upotreba elementa elektronskog
fiskalnog uređaja;
4) broj i datum rešenja kojim se ukida odobrenje za upotrebu elementa
elektronskog fiskalnog uređaja.

Član 12

Za potrebe sprovođenja postupka odobravanja iz člana 8. ove uredbe, Poreska
uprava je dužna da:
1) objavi i ažurira Tehnički vodič na portalu Poreske uprave koji sadrži
uslove koji moraju biti ispunjeni radi odobravanja upotrebe elementa ili
elemenata elektronskog fiskalnog uređaja;
2) obezbedi i održava testno okruženje, kao i alate neophodne da bi se izvršilo
kvalitativno i funkcionalno ispitivanje elemenata elektronskog fiskalnog
uređaja.

Član 13

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom
glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. jula 2021. godine.

No Replies on

ZAKON O FISKALIZACIJI. UREDBA O REGISTRIMA.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *