Korpa

Korpa

Fiskalna kasa DP-25 MX, korisničko upustvo

eFiskalizacija DP-25 MX

Fiskalna kasa DP-25 MX

Fiskalna kasa DP-25 MX je namenjena za kreiranje i štampanje fiskalnih računa u skladu sa „Zakonom o fiskalizaciji“ (“Sl. glasnik RS”, br. 153/2020) i „Tehničkim vodičem“ Poreske uprave Republike Srbije iz 2021.godine, objavljenom na web stranici Poreske uprave.
Link do stranice proizvoda:

 https://fiskal.rs/proizvod/fiskalna-kasa-dp-25-mx/

Definicije:
SUF – Sistem za upravljanje fiskalizacijom – server Poreske uprave
ESIR – bilo koji softer ili hardver koji može izdavati fiskalne račune
V-PFR (Virtualni procesor fiskalnih računa) – procesor računa u SUF-u
L-PFR (Lokalni procesor fiskalnih računa) – procesor računa kod poreskog obveznika
BE (bezbednosni element) – fiskalna komponenta dizajnirana da pruža skup funkcija: identiikovanje poreskog obveznika, potpisivanje računa digitalnim sertifikatom, kontrola isčitavanja i održavanje skupa fiskalnih računa – Smart kartica
JID (jedinstveni ID) – jedinstveni identifikator BE
U elektronskom fiskalnom uređaju DP-25MX integrisane su dve komponente: ESIR i L-PFR.
U režimu ESIR + LPFR računi se kreiraju iz ugrađene aplikacije „DP-25 POS“ i štampaju na ugrađenom štampaču.
U režimu LPFR računi se kreiraju iz nezavisnog odvojenog ESIR-a koji komunicira HTTP protokolom sa
„DP-25 LPFR“-om, a nakon obrade računi se štampaju na ugrađenom štampaču, a ESIRU vraća odgovor.
Detaljan opis oba režima biće dat u narednim poglavljima ovog uputstva.

Uvodne napomene

·         Kasa mora biti zaštićena od direktne sunčeve svetlosti, prašine, vlage i visokih temperatura. Ne stavljajte kasu blizu grejača.
•         Ne dodirujte tastere mokrim rukama.
•         Kasa mora biti zaštićena od vode. Ako tečnost uđe u kasu, isključite uređaj iz napajanja i isključite ga, a zatim se obratite ovlašćenom servisu.
•         Kasu treba čistiti čistom, mekom krpom. Prljavštinu u pukotinama treba ukloniti komprimovanim vazduhom.
•         Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kao što su benzin, rastvarači ili druge aktivne hemikalije.
•         Kasa se napaja putem napajanja priključenog na električnu mrežu 230V/50Hz. Napon napajanja kase je 9 V / 3,5 A. Preporučuje se upotreba originalnog AC adaptera koji se isporučuje sa kasom (9 V / 3,5 A).
•         Električnu instalaciju (utičnicu), koja će biti priključena na napajanje gotovine, zaštititi od kratkih spojeva ugrađenim osiguračem na faznom provodniku nazivne struje ne veće od 16A.
•         Ako je kasa bila na nižoj temperaturi, nakon transporta u prostoriju sa višom temperaturom, zabranjeno je korišćenje uređaja oko 1 sat (ovo je vreme potrebno da ispari kondenzovana vlaga povezana sa promenama temperature). Nepoštovanje gornjih uputstava može izazvati smetnje u kasi, pa čak i dovesti do oštećenja.
•         Kada se kasa koristi povremeno, npr. radi 30 minuta dnevno a preostalo vreme je isključena ili kao rezerva, periodično (jednom mesečno) priključite kasu na 12 sati na napajanje – kasa mora da bude u režimu 5) LPFR. Ovo će sprečiti pražnjenje unutrašnje baterije i gubitak tekućeg datuma i vremena.
•         Ukoliko ne koristite kasu u skladu sa gore navedenim preporukama, INT RASTER ili ovlašćeni servis nije odgovoran za eventualne kvarove i kvarove uređaja.

Fiskalna kasa DP-25 MX, korisničko upustvo

 1. Kako da postavim termo rolne

  Kasa koristi termo papir širine 57 mm (+/- 1 mm) i dužine maksimalno 30 metara. Postavljanje rolne papira:
  •  Povucite ručicu da otvorite poklopac za papir.
  •  Uklonite ostatke stare rolne papira.
  •  Odmotajte oko 10 cm nove rolne papira i umetnite je u odeljak za papir. Rolna mora da izlazi odozdo!
  •  Zatvorite poklopac papira
  •  Otcepite izbočeni kraj papira pomoću montiranog noža za sečenje.
   
  PAŽNJA!
  Termo papir treba zameniti kada se na rolni pojave rubovi u boji koja označava kraj trake!

 2. Kako da uvučem papir

  Kako biste izbacili papir, pritisnite tipku  . Kasa će izbaciti papir za jedan red. Povlačenje papira na ovaj taster dostupno je samo u načinu registracije.

 3. Kako da konfigurišem GPRS

  Kasa omogućuje GPRS komunikaciju s internetom. Za komunikaciju potrebno je instalirati aktivnu SIM karticu (dodatni parametri u obliku PIN koda, APN parametri i ostalo se mogu setovati iz servisnog programa). Nakon toga u meniju GLAVNI MENI / Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija) odaberite GPRS.

 4. Kako da konfigurišem Wi-Fi

  Kasa omogućuje WiFi komunikaciju s internetom. Za spajanje na internet omogućite Wi-Fi mrežu koristeći Wi-Fi opcije (GLAVNI MENI/ Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija / WLAN ) i postavite komunikacijske parametre (IP adresa, subnet, …) ili omogućite DHCP . Kada je DHCP uključen, kasa preuzima odgovarajuće podatke (IP adresau i ostalo) automatski.
  Nakon konfiguracije WiFi odaberite mrežu na koju se kasa povezuje- GLAVNI MENI / Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija / WLAN / Pristupna tačka), izaberite pristupnu točku, i unesite lozinku. Kasa omogućuje pregled dostupnih WiFi mreža pritiskom na tipku  [Shift] i tipku [.] dok ste u Programiranju pristupne tačke.

 5. Kako da konfigurišem LAN

  LAN interfejs omogućuje komunikaciju s internetom. Da biste se povezali na internet, postavite parametre LAN-a (GLAVNI MENI / Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija / LAN) i postavite komunikacijske parametre (IP adresa, subnet…) ili omogućite DHCP. Kada je DHCP uključen, kasa preuzima odgovarajuće podatke automatski.

 6. Kako da registrujem fiskalnu kasu

  Nakon što je kasa spojena na internet mora se izvršiti inicijalna konfiguracija u komunikaciji sa SUF-om.
  U slučaju neuspešne inicijalizacije nije moguće kreirati nijedan tip računa – nije moguć ulazak u režim
  „1. REGISTRACIJA“.
  Po uključenju vrši se medjusobna autentifikacija sa integrisanim LPFR-om, koga kasa u daljem radu koristi. Ako LPFR iz nekog razloga nije funkcionalan (npr.nije umetnut BE), pojaviće se poruka o grešci i kasa će se isključiti. Sve elemente računa koje kasa dobije od LPFR-a u daljem radu se kao takvi koriste i ne modifikuju se ni na koji način.
  Za rad nije neophodna stalna internet veza (do 5 dana, određeno „Zakonom o fiskalizaciji“).
   
  PAŽNJA!
  Za rad kase neophodan je BEZBEDNOSNI ELEMENT – Smart kartica.
  Korisnik mora obezbediti BE od Poreske uprave R.Srbije i njegovu ugradnju u kasu ! IZRIČITA PREPORUKA PROIZVOĐAČA JE DA OVU OPERACIJU IZVODI OVLAŠĆENI SERVIS JER SKIDANJEM GARANCIJSKOG ŽIGA SA KASE KUPAC GUBI PRAVO NA GARANCIJU I RIZIKUJE OŠTEĆENJE KASE!
  5 (pet) neuspešnih unosa PIN koda će trajno zablokirati karticu !
  Ako se ovo desi obratite se izdavaocu kartice za novu karticu.

 7. Kako da uključim kasu i unesem PIN kod

  Kasa se napaja iz AC/DC adaptera 230V / 50Hz preko 9V / 3.5A ili ugrađene baterije (opciono).
  Za pokretanje uređaja pritisnite tipku [ESC]. Zatim ECR prikazuje:
  – Logo
  blank
  Na ekranu se zatim pojavljuje poruka za unos PIN koda:
  UNESITE PIN KOD

  ___ ___ ___ ___
  i potvrdite sa [TOTAL].
  PAŽNJA!
  5 (pet) neuspešnih unosa PIN koda će trajno zablokirati karticu !
  Ako se ovo desi obratite se izdavaocu kartice za novu karticu.

 8. Kako da prijavim operatera

  Kako biste se prijavili u bilo koji način rada, uključite kasu, zatim koristite TASTER sa strelicama [↑] ili [↓], zatim pritisnite [TOTAL], kasa će od vas tražiti lozinku. Zadate lozinke su u rasponu 1-30. Lozinka se mora potvrditi pritiskom na [TOTAL].

  blank
  PAŽNJA!
  Možete isključiti korišćenje lozinki, pogledajte Programiranje / Konfiguracija / ECR parametri / Kor.lozinki.

 9. Kako da izaberem vrstu računa

  Nakon uspješne prijave, prikazuje se MENI za izbor vrste računa:
   
  27-10-2021 17:23
  1 РЕГИСТРАЦИЈА
  2 ИЗВЕШТАЈИ
     
  27-10-2021 17:23
  1 Промет продаја
  2 Промет рефундација
    
   1) Promet prodaja
  2)  Promet refundacija
  3)  Predračun prodaja
  4)  Predračun refundacija
  5)  Kopija prodaja
  6)  Kopija refundacija
  7)  Obuka prodaja
  8)  Obuka refundacija
  9)    Službeni ulog
  12) Službena refundacija
   
  Sve opcije će biti opisane u narednim poglavljima.blank

 10. Kako da uđem u režim PROMET – REFUNDACIJA

  blank

 11. Kako da uđem u režim PREDRAČUN – PRODAJA

  blank

 12. Kako da uđem u režim PREDRAČUN – REFUNDACIJA

  blank

 13. Kako da uđem u režim KOPIJA – PRODAJA

  blank

 14. Kako da uđem u režim KOPIJA – REFUNDACIJA

  blank

 15. Kako da uđem u režim OBUKA – REFUNDACIJA

  blank

 16. Kako da otvorim fioku za novac

  Da biste otvorili sef-fioku za novac (ako je priključena na kasu), morate biti u režimu
  REGISTRACIJA, pritisnite taster [Shift], a zatim [TOTAL]. U procesu prodaje sef se automatski otvara nakon zatvaranja računa.

 17. Kako da položim službeni ulog

  Službeni ulog je novac položen za vraćanje kusura. Ovaj ulog se može izvršiti samo kada je račun zatvoren. Nije moguće izvršiti uplatu gotovine tokom otvorenog računa. Nakon unosa gotovine ispisuje se nefiskalni račun i na displeju operatera pojavljuje se poruka.
  blank

 18. Kako da izvršim službeni povraćaj

  Službeni povraćaj je podizanje gotovine iz kase, koja je prethodno položena u kasu opcijom  „Službeni ulog“. Nakon podizanja gotovine ispisuje se nefiskalni račun i na displeju operatera pojavljuje se poruka.

  blank

 19. Operacije u režimu REGISTRACIJA

  Sledeće operacije se mogu izvšiti tokom procesa kreiranja računa ili refundacije:
  –  prodaja artikla,
  –  storno prodaje artikla,
  –  storno računa,
  –  pregled prodaje,
  –  bezgotovinski oblici plaćanja

 20. Kako da pregledam prodaju

  Funkcija Pregled prodaje omogućuje pregled prodaje trenutno otvorenog računa. Pozivanje i pomeranje prikaza vrši se pritiskom na [↓] i [↑]. Kasa prikazuje naziv i broj prodatog artikla. Za pregled ostalih podataka o prodaji, pritisnite TASTER [%-] ili [%+].
  Stono označenog artikla možemo poništiti pritiskom na [VD].
  blank

 21. Kako da proverim napunjenost baterije (ako postoji)

  Kada je kasa isključena iz glavnog napajanja, na displeju operatera automatski se prikazuje ikona s trenutnom nivoom baterije.
  blank

 22. Kako da izvršim prodaju tasterima za brzu prodaju DP1 – DP4

  Kasa je opremljena sa osam tastera za brzu prodaju: tasteri [DP1] – [DP4] pozivaju artikle sa šiframa [PLU1] – [PLU4] i u kombinaciji sa tasterom [Shift] tasteri [DP1] – [DP4 pozivaju artikle sa [PLU5] – [PLU8]. Taster za brzu prodaju može se dodiliti bilo kojem artiklu iz baze artikala. Primer: Prodaja artikla MLEKO na PLU=3 se vrši pritiskom na taster [DP3], programirana cena 90,00.

  blank

 23. Kako da izvršim prodaju sa promenom cene u toku prodaje

  Primer: Prodaja artikla KESA na PLU=7 sa cenom 1,50 din zadatom tokom prodaje.
  blank

 24. Kako da izvršim prodaju pomoću PLU šifara artikala

  Kasa omogućuje prodaju artikla korištenjem šifara (PLU kodova) koji su dodeljeni prilikom unosa artikala.
  Primer: Prodaja artikla BRAŠNO pod brojem 8, programirana cena 43,00
  blank

 25. Kako da izvršim prodaju artikala pretragom po nazivu

  Kasa omogućuje pregled svih programiranih artikala iz režima prodaje. Glavna svrha ove funkcije je traženje artikla za koji nije poznat PLU kod ili nije upisan barkod. Funkcija se poziva pritiskom na taster [Shift] i [.].
  Primer: Izbor artikla SIR.
  blank
  Kada se pojavi poruka “Pronađi PLU”, počnite upisivati naziv željenog artikla. Dodatno, možete pretraživati artikl sa PLU kodom artikla ili barkodom, u tu svrhu se prebaciti na numeričku tastaturu pritiskom na taster [STL] i zatim početi upisivati naziv/ šifru artikla ili skenirati bar kod.

 26. Kako da izvršim pojedinačnu-brza prodaja

  Kasa ima mogućnost prodaje jednog artikla i automatskog zatvaranja računa pritiskom na samo
  jedan taster. Minimizuje se broj pritisaka na tastere i na taj način se štedi vreme i može se izdati više računa. Namnjen je korisnicima koji imaju veliki broj računa za isti artikal, kao što su ulaznice za koncert. Da bi ova funkcija radila, u PROGRAMIRANJU treba postaviti opciju „Pojedinačna prodaja“ na
  „Da“.
  Prethodno je potrebno programirati artikal da se prodaje kao “Pojedin.prodaja” i tada se prodajom takvog proizvoda, ako je to jedina stavka na računu, automatski završava račun sa oblikom plaćanja GOTOVINA. S druge strane, ako je artikal programiran s funkcijom “Pojedin.prodaja”, ali je druga ili dalja stavka na računu, tretiraće se kao standardni artikl – bez funkcije pojedinačne prodaje.
   Primer: Prodaja artikla TICKET dodijeljen tasteru za brzu prodaju [DP1], cena 30,00, aktivirana funkcija pojedinačna prodaja.
  blank
  Kada se pritisne [DP1] kasa automatski štampa račun.

 27. Kako da izvršim prodaju pomoću barkod skenera

  Barkod skener se može povezati na na RS-232 port kase (uz poseban adapter) ili Blutooth (ako kasa ima takvu opciju). Korištenje ove vrste opreme značajno ubrzava uslugu korisnicima, jer nema potrebe da operateri ručno unose artikle. Za korišćenje barkod skenera potrebno je uneti barkod za svaki artikal u kasi. Nakon skeniranja barkoda, artikal se automatski ispisuje na računu.
  Primer: Prodaja artikla VODA – ŠIFRA 5901520000035 programirana po ceni 35,00.
  blank

 28. Kako da izvršim prodaju unosom barkodova sa tastature

  Ako barkod skener ne može očitati barkod, jer je npr. Štećen ili nečitak, postoji mogućnost prodaje artikla unošenjem cifara barkoda na tastaturi, a zatim potvrdite uneseni kod pritiskom na [Bar].
  Primer: Prodaja artikla VODA – ŠIFRA 5901520000035, programirana cena 3,00.
  blank

 29. Kako da izvršim prodaju korišćenjem digitalne vage

  Digitalna elektronska vaga se može povezati na kasu na RS-232 port. Ova funkcija nije moguća za sve vage i potebno je proveriti sa dobavljačem ovu mogućnost. Masa proizvoda očitava se sa vage pritiskom na taster [X] neposredno pre prodaje artikla.
  Primer: Prodaja artikla SIR dodijeljen tasteru za brzu prodaju [DP2], programirana cijena 3,00.
  blank

 30. Kako da izvršim storniranje prodaje artikla

  Funkcija pregleda prodaje vam omogućava da ispravite bilo koju poziciju na računu. Ispravka se može izvršiti na tri načina:
  ·         Kada želite da stornirate poslednju stavku na računu, pritisnite [VD].
  ·         Kada želite da izvršite storniranje na bilo kojoj poziciji, pritisnite taster [↓] ili [↑] da uđete u funkciju pregleda prodaje i izaberite artikl koji želite da stornirate pritiskom na [VD].
  ·         Kada želite da izvršite storniranje artikla sa poznatim parametrima, onda pritiskom na [Shift] [VD] izaberite kako da pronađete stavku koju želite da poništite (PLU kod, bar kod ili naziv) i potvrdite sa [TOTAL] . U ovom slučaju moramo da unesemo potpuno iste podatke o artiklu da bismo otkazali prodaju (cena, količina).
   Primer: Prodaja artikla ŠEĆER dodeljen ključu za brzu prodaju [PLU5], programirana cena 3,00, korekcija poslednje pozicije, prodaja artikla SIR dodeljen ključu za brzu prodaju [PLU2], programirana cena 3,30.
  blank

 31. Kako da izvršim storniranje računa

  Kasa vam omogućava da poništite ceo račun. Korisnik može otkazati račun, koji još nije u potpunosti završen.
  Primer: Prodaja artikla ŠEĆER dodeljen brzom tasteru [PLU5], programirana cena 3,00, storniranje računa.
  blank

 32. Vrste plaćanja

  Kasa omogućava gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje
  -PLATNA KARTICA,
  -ČEK,
  -PRENOS NA RAČUN,
  -VAUČER,
  -INSTANT PLAĆANJE
  -DRUGO BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE.
  Gotovina se kao način plaćanja ne izabire, već se potvrdjuje pritiskom na TOTAL priliko zatvaranja računa.
  Da bi odabrao odgovarajući način plaćanja, kasir treba da sumira račun pritiskom na [STL] i zatim unese iznos koji kupac želi da plati bezgotovinskim plaćanjem, pritisnuti [PY1] i pomoću tastera sa strelicama izabrati obrazac plaćanja.
  Tabela ispod prikazuje unapred programirane oblike plaćanja.
  Postoji mogućnost mešovitog plaćanja, dozvoljena je kombinacija svakog oblika plaćanja – gotovina, bezgotovina, alternativna valuta. Redosled evidentiranja oblika plaćanja je neobavezan.
  Primer: Prodaja artikla MLEKO dodeljen tasteru za brzu prodaju [PLU3], programirana cena 3,00, obrazac za plaćanje VAUČER.
  blank

 33. Kako da izdam račun sa identifikacijom kupca

  Prilikom kreiranja bilo kog tipa računa ili refundacije, moguće je unuti podatke kupca na sledeći način:
  U modu REGISTRACIJA – otvoren račun:
  blank
  ID kupca i Opciono polje kupca treba uneti isključivo po datoj specifikaciji:
  Šifranik identifikacija za ID kupca
   
   
  Šifra       Opis                                       Napomena
   
  10 PIB kupca. Domaće pravno lice identifikovano PIB-om
  11 JMBG. Domaće fiz.lice koje obavlja samostalnu delatnost
  20 Broj lične karte identifikovano JMBG-om. Domaće fizičko lice
  21 Broj izbegličke legitimacije. Domaće fizičko lice
  22 EBS. Strano fizičko lice koje ima prijavljeni boravak u Srbiji
  23 Broj pasoša. Domaće fizičko lice
  30 Broj pasoša. Strano fizičko lice koje se identifikuje pasošem
  31 Broj diplomatske legitimacije. Strano fizičko lice – diplomata
  32 Broj lične karte MKD. Strano fizičko lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Makedonije
  33 Broj lične karte MNE. Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Crne Gore
  34 Broj lične karte ALB. Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Albanije
  35 Broj lične karte BIH. Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz BiH
  40 Poreski ID iz strane države (TIN). Poreski identifikacioni broj izdat u inostranstvu

   
   
  Šifranik identifikacija za Opciono polje kupca
  Šifra       Opis                                                                       Napomena
   
  10 Broj ZPPPDV
  11 Broj obrasca operatera za refakciju
  20 Broj SNPDV
  21 Broj SNPDV
  30 Broj PPO-PDV
  31 Broj ZPPO-PDV
  32 Broj MPPO-PDV
  33 Broj IPPO-PDV
  40 Broj jednonamenskog vaučera Ukoliko ima broj
    
  Slova se unose na sledeći način:
   Jedan pritisak na “8” daje slovo “A”, dva uzatopna pritiska daju “B”, tri uzastopna pritiska daju “C” itd. Izbor ćirilice/latinice/brojeva se obavlja tasterom STL.

 34. IZVEŠTAJI
  Kasa ima veliki broj izveštaja, čiji je cilj da vam daju detaljne informacije o registrovanoj prodaji.
  Izveštaji ne resetuju dnevne registre.

 35. Presek stanja
  Presek stanja je nefiskalni izveštaj, koji ne nulira nijedan registar prodaje. Ovaj izveštaj uvek pokriva period od poslednjeg dnevnog fiskalnog izveštaja i koristi se za informacije o trenutnim prodajnim registrima.
  U sledećoj tabeli je prikazan postupak izvršavanja Preseka stanja.

  blank