fbpx
Korpa

Korpa

Fiskalna kasa DP-25 MX, korisničko upustvo

eFiskalizacija DP-25 MX

Fiskalna kasa DP-25 MX, korisničko upustvo

Fiskalna kasa DP-25 MX je namenjena za kreiranje i štampanje fiskalnih računa u skladu sa „Zakonom o fiskalizaciji“ (“Sl. glasnik RS”, br. 153/2020) i „Tehničkim vodičem“ Poreske uprave Republike Srbije iz 2021.godine, objavljenom na web stranici Poreske uprave.

Definicije:
SUF – Sistem za upravljanje fiskalizacijom – server Poreske uprave
ESIR – bilo koji softer ili hardver koji može izdavati fiskalne račune
V-PFR (Virtualni procesor fiskalnih računa) – procesor računa u SUF-u
L-PFR (Lokalni procesor fiskalnih računa) – procesor računa kod poreskog obveznika
BE (bezbednosni element) – fiskalna komponenta dizajnirana da pruža skup funkcija: identiikovanje poreskog obveznika, potpisivanje računa digitalnim sertifikatom, kontrola isčitavanja i održavanje skupa fiskalnih računa – Smart kartica
JID (jedinstveni ID) – jedinstveni identifikator BE
U elektronskom fiskalnom uređaju DP-25MX integrisane su dve komponente: ESIR i L-PFR.
U režimu ESIR + LPFR računi se kreiraju iz ugrađene aplikacije „DP-25 POS“ i štampaju na ugrađenom štampaču.
U režimu LPFR računi se kreiraju iz nezavisnog odvojenog ESIR-a koji komunicira HTTP protokolom sa
„DP-25 LPFR“-om, a nakon obrade računi se štampaju na ugrađenom štampaču, a ESIRU vraća odgovor.
Detaljan opis oba režima biće dat u narednim poglavljima ovog uputstva.

Uvodne napomene     

Kasa mora biti zaštićena od direktne sunčeve svetlosti, prašine, vlage i visokih temperatura. Ne stavljajte kasu blizu grejača.
•         Ne dodirujte tastere mokrim rukama.
•         Kasa mora biti zaštićena od vode. Ako tečnost uđe u kasu, isključite uređaj iz napajanja i isključite ga, a zatim se obratite ovlašćenom servisu.
•         Kasu treba čistiti čistom, mekom krpom. Prljavštinu u pukotinama treba ukloniti komprimovanim vazduhom.
•         Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kao što su benzin, rastvarači ili druge aktivne hemikalije.
•         Kasa se napaja putem napajanja priključenog na električnu mrežu 230V/50Hz. Napon napajanja kase je 9 V / 3,5 A. Preporučuje se upotreba originalnog AC adaptera koji se isporučuje sa kasom (9 V / 3,5 A).
•         Električnu instalaciju (utičnicu), koja će biti priključena na napajanje gotovine, zaštititi od kratkih spojeva ugrađenim osiguračem na faznom provodniku nazivne struje ne veće od 16A.
•         Ako je kasa bila na nižoj temperaturi, nakon transporta u prostoriju sa višom temperaturom, zabranjeno je korišćenje uređaja oko 1 sat (ovo je vreme potrebno da ispari kondenzovana vlaga povezana sa promenama temperature). Nepoštovanje gornjih uputstava može izazvati smetnje u kasi, pa čak i dovesti do oštećenja.
•         Kada se kasa koristi povremeno, npr. radi 30 minuta dnevno a preostalo vreme je isključena ili kao rezerva, periodično (jednom mesečno) priključite kasu na 12 sati na napajanje – kasa mora da bude u režimu 5) LPFR. Ovo će sprečiti pražnjenje unutrašnje baterije i gubitak tekućeg datuma i vremena.
•         Ukoliko ne koristite kasu u skladu sa gore navedenim preporukama, INT RASTER ili ovlašćeni servis nije odgovoran za eventualne kvarove i kvarove uređaja.

Ovde možete pogledati stranicu proizvoda: https://fiskal.rs/proizvod/fiskalna-kasa-dp-25-mx/

Fiskalna kasa DP-25 MX, korisničko upustvo

 1. Kako da postavim termo rolne

  Kasa koristi termo papir širine 57 mm (+/- 1 mm) i dužine maksimalno 30 metara. Postavljanje rolne papira:
  •  Povucite ručicu da otvorite poklopac za papir.
  •  Uklonite ostatke stare rolne papira.
  •  Odmotajte oko 10 cm nove rolne papira i umetnite je u odeljak za papir. Rolna mora da izlazi odozdo!
  •  Zatvorite poklopac papira
  •  Otcepite izbočeni kraj papira pomoću montiranog noža za sečenje.
   
  PAŽNJA!
  Termo papir treba zameniti kada se na rolni pojave rubovi u boji koja označava kraj trake!

 2. Kako da uvučem papir

  Kako biste izbacili papir, pritisnite tipku  . Kasa će izbaciti papir za jedan red. Povlačenje papira na ovaj taster dostupno je samo u načinu registracije.

 3. Kako da konfigurišem GPRS

  Kasa omogućuje GPRS komunikaciju s internetom. Za komunikaciju potrebno je instalirati aktivnu SIM karticu (dodatni parametri u obliku PIN koda, APN parametri i ostalo se mogu setovati iz servisnog programa). Nakon toga u meniju GLAVNI MENI / Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija) odaberite GPRS.

 4. Kako da konfigurišem Wi-Fi

  Kasa omogućuje WiFi komunikaciju s internetom. Za spajanje na internet omogućite Wi-Fi mrežu koristeći Wi-Fi opcije (GLAVNI MENI/ Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija / WLAN ) i postavite komunikacijske parametre (IP adresa, subnet, …) ili omogućite DHCP . Kada je DHCP uključen, kasa preuzima odgovarajuće podatke (IP adresau i ostalo) automatski.
  Nakon konfiguracije WiFi odaberite mrežu na koju se kasa povezuje- GLAVNI MENI / Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija / WLAN / Pristupna tačka), izaberite pristupnu točku, i unesite lozinku. Kasa omogućuje pregled dostupnih WiFi mreža pritiskom na tipku [Shift] i tipku [.] dok ste u Programiranju pristupne tačke.

 5. Kako da konfigurišem LAN

  LAN interfejs omogućuje komunikaciju s internetom. Da biste se povezali na internet, postavite parametre LAN-a (GLAVNI MENI / Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija / LAN) i postavite komunikacijske parametre (IP adresa, subnet…) ili omogućite DHCP. Kada je DHCP uključen, kasa preuzima odgovarajuće podatke automatski.

 6. Kako da registrujem fiskalnu kasu

  Nakon što je kasa spojena na internet mora se izvršiti inicijalna konfiguracija u komunikaciji sa SUF-om.
  U slučaju neuspešne inicijalizacije nije moguće kreirati nijedan tip računa – nije moguć ulazak u režim
  „1. REGISTRACIJA“.
  Po uključenju vrši se medjusobna autentifikacija sa integrisanim LPFR-om, koga kasa u daljem radu koristi. Ako LPFR iz nekog razloga nije funkcionalan (npr.nije umetnut BE), pojaviće se poruka o grešci i kasa će se isključiti. Sve elemente računa koje kasa dobije od LPFR-a u daljem radu se kao takvi koriste i ne modifikuju se ni na koji način.
  Za rad nije neophodna stalna internet veza (do 5 dana, određeno „Zakonom o fiskalizaciji“).
   
  PAŽNJA!
  Za rad kase neophodan je BEZBEDNOSNI ELEMENT – Smart kartica.
  Korisnik mora obezbediti BE od Poreske uprave R.Srbije i njegovu ugradnju u kasu ! IZRIČITA PREPORUKA PROIZVOĐAČA JE DA OVU OPERACIJU IZVODI OVLAŠĆENI SERVIS JER SKIDANJEM GARANCIJSKOG ŽIGA SA KASE KUPAC GUBI PRAVO NA GARANCIJU I RIZIKUJE OŠTEĆENJE KASE!
  5 (pet) neuspešnih unosa PIN koda će trajno zablokirati karticu !
  Ako se ovo desi obratite se izdavaocu kartice za novu karticu.

 7. Kako da uključim kasu i unesem PIN kod

  Kasa se napaja iz AC/DC adaptera 230V / 50Hz preko 9V / 3.5A ili ugrađene baterije (opciono).
  Za pokretanje uređaja pritisnite tipku [ESC]. Zatim ECR prikazuje:
  – Logo

  Na ekranu se zatim pojavljuje poruka za unos PIN koda:
  UNESITE PIN KOD

  ___ ___ ___ ___
  i potvrdite sa [TOTAL].
  PAŽNJA!
  5 (pet) neuspešnih unosa PIN koda će trajno zablokirati karticu !
  Ako se ovo desi obratite se izdavaocu kartice za novu karticu.

 8. Kako da prijavim operatera

  Kako biste se prijavili u bilo koji način rada, uključite kasu, zatim koristite TASTER sa strelicama [↑] ili [↓], zatim pritisnite [TOTAL], kasa će od vas tražiti lozinku. Zadate lozinke su u rasponu 1-30. Lozinka se mora potvrditi pritiskom na [TOTAL].


  PAŽNJA!
  Možete isključiti korišćenje lozinki, pogledajte Programiranje / Konfiguracija / ECR parametri / Kor.lozinki.

 9. Kako da izaberem vrstu računa

  Nakon uspješne prijave, prikazuje se MENI za izbor vrste računa:
   
  27-10-2021 17:23
  1 РЕГИСТРАЦИЈА
  2 ИЗВЕШТАЈИ
     
  27-10-2021 17:23
  1 Промет продаја
  2 Промет рефундација
    
   1) Promet prodaja
  2)  Promet refundacija
  3)  Predračun prodaja
  4)  Predračun refundacija
  5)  Kopija prodaja
  6)  Kopija refundacija
  7)  Obuka prodaja
  8)  Obuka refundacija
  9)    Službeni ulog
  12) Službena refundacija
   
  Sve opcije će biti opisane u narednim poglavljima.

 10. Kako da uđem u režim PROMET – REFUNDACIJA

 11. Kako da uđem u režim PREDRAČUN – PRODAJA

 12. Kako da uđem u režim PREDRAČUN – REFUNDACIJA

 13. Kako da uđem u režim KOPIJA – PRODAJA

 14. Kako da uđem u režim KOPIJA – REFUNDACIJA

 15. Kako da uđem u režim OBUKA – REFUNDACIJA

 16. Kako da otvorim fioku za novac

  Da biste otvorili sef-fioku za novac (ako je priključena na kasu), morate biti u režimu
  REGISTRACIJA, pritisnite taster [Shift], a zatim [TOTAL]. U procesu prodaje sef se automatski otvara nakon zatvaranja računa.

 17. Kako da položim službeni ulog

  Službeni ulog je novac položen za vraćanje kusura. Ovaj ulog se može izvršiti samo kada je račun zatvoren. Nije moguće izvršiti uplatu gotovine tokom otvorenog računa. Nakon unosa gotovine ispisuje se nefiskalni račun i na displeju operatera pojavljuje se poruka.

 18. Kako da izvršim službeni povraćaj

  Službeni povraćaj je podizanje gotovine iz kase, koja je prethodno položena u kasu opcijom  „Službeni ulog“. Nakon podizanja gotovine ispisuje se nefiskalni račun i na displeju operatera pojavljuje se poruka.

 19. Operacije u režimu REGISTRACIJA

  Sledeće operacije se mogu izvšiti tokom procesa kreiranja računa ili refundacije:
  –  prodaja artikla,
  –  storno prodaje artikla,
  –  storno računa,
  –  pregled prodaje,
  –  bezgotovinski oblici plaćanja

 20. Kako da pregledam prodaju

  Funkcija Pregled prodaje omogućuje pregled prodaje trenutno otvorenog računa. Pozivanje i pomeranje prikaza vrši se pritiskom na [↓] i [↑]. Kasa prikazuje naziv i broj prodatog artikla. Za pregled ostalih podataka o prodaji, pritisnite TASTER [%-] ili [%+].
  Stono označenog artikla možemo poništiti pritiskom na [VD].

 21. Kako da proverim napunjenost baterije (ako postoji)

  Kada je kasa isključena iz glavnog napajanja, na displeju operatera automatski se prikazuje ikona s trenutnom nivoom baterije.

 22. Kako da izvršim prodaju tasterima za brzu prodaju DP1 – DP4

  Kasa je opremljena sa osam tastera za brzu prodaju: tasteri [DP1] – [DP4] pozivaju artikle sa šiframa [PLU1] – [PLU4] i u kombinaciji sa tasterom [Shift] tasteri [DP1] – [DP4 pozivaju artikle sa [PLU5] – [PLU8]. Taster za brzu prodaju može se dodiliti bilo kojem artiklu iz baze artikala. Primer: Prodaja artikla MLEKO na PLU=3 se vrši pritiskom na taster [DP3], programirana cena 90,00.

 23. Kako da izvršim prodaju sa promenom cene u toku prodaje

  Primer: Prodaja artikla KESA na PLU=7 sa cenom 1,50 din zadatom tokom prodaje.

 24. Kako da izvršim prodaju pomoću PLU šifara artikala

  Kasa omogućuje prodaju artikla korištenjem šifara (PLU kodova) koji su dodeljeni prilikom unosa artikala.
  Primer: Prodaja artikla BRAŠNO pod brojem 8, programirana cena 43,00

 25. Kako da izvršim prodaju artikala pretragom po nazivu

  Kasa omogućuje pregled svih programiranih artikala iz režima prodaje. Glavna svrha ove funkcije je traženje artikla za koji nije poznat PLU kod ili nije upisan barkod. Funkcija se poziva pritiskom na taster [Shift] i [.].
  Primer: Izbor artikla SIR.

  Kada se pojavi poruka “Pronađi PLU”, počnite upisivati naziv željenog artikla. Dodatno, možete pretraživati artikl sa PLU kodom artikla ili barkodom, u tu svrhu se prebaciti na numeričku tastaturu pritiskom na taster [STL] i zatim početi upisivati naziv/ šifru artikla ili skenirati bar kod.

 26. Kako da izvršim pojedinačnu-brza prodaja

  Kasa ima mogućnost prodaje jednog artikla i automatskog zatvaranja računa pritiskom na samo
  jedan taster. Minimizuje se broj pritisaka na tastere i na taj način se štedi vreme i može se izdati više računa. Namnjen je korisnicima koji imaju veliki broj računa za isti artikal, kao što su ulaznice za koncert. Da bi ova funkcija radila, u PROGRAMIRANJU treba postaviti opciju „Pojedinačna prodaja“ na
  „Da“.
  Prethodno je potrebno programirati artikal da se prodaje kao “Pojedin.prodaja” i tada se prodajom takvog proizvoda, ako je to jedina stavka na računu, automatski završava račun sa oblikom plaćanja GOTOVINA. S druge strane, ako je artikal programiran s funkcijom “Pojedin.prodaja”, ali je druga ili dalja stavka na računu, tretiraće se kao standardni artikl – bez funkcije pojedinačne prodaje.
   Primer: Prodaja artikla TICKET dodijeljen tasteru za brzu prodaju [DP1], cena 30,00, aktivirana funkcija pojedinačna prodaja.

  Kada se pritisne [DP1] kasa automatski štampa račun.

 27. Kako da izvršim prodaju pomoću barkod skenera

  Barkod skener se može povezati na na RS-232 port kase (uz poseban adapter) ili Blutooth (ako kasa ima takvu opciju). Korištenje ove vrste opreme značajno ubrzava uslugu korisnicima, jer nema potrebe da operateri ručno unose artikle. Za korišćenje barkod skenera potrebno je uneti barkod za svaki artikal u kasi. Nakon skeniranja barkoda, artikal se automatski ispisuje na računu.
  Primer: Prodaja artikla VODA – ŠIFRA 5901520000035 programirana po ceni 35,00.

 28. Kako da izvršim prodaju unosom barkodova sa tastature

  Ako barkod skener ne može očitati barkod, jer je npr. Štećen ili nečitak, postoji mogućnost prodaje artikla unošenjem cifara barkoda na tastaturi, a zatim potvrdite uneseni kod pritiskom na [Bar].
  Primer: Prodaja artikla VODA – ŠIFRA 5901520000035, programirana cena 3,00.

 29. Kako da izvršim prodaju korišćenjem digitalne vage

  Digitalna elektronska vaga se može povezati na kasu na RS-232 port. Ova funkcija nije moguća za sve vage i potebno je proveriti sa dobavljačem ovu mogućnost. Masa proizvoda očitava se sa vage pritiskom na taster [X] neposredno pre prodaje artikla.
  Primer: Prodaja artikla SIR dodijeljen tasteru za brzu prodaju [DP2], programirana cijena 3,00.

 30. Kako da izvršim storniranje prodaje artikla

  Funkcija pregleda prodaje vam omogućava da ispravite bilo koju poziciju na računu. Ispravka se može izvršiti na tri načina:
  ·         Kada želite da stornirate poslednju stavku na računu, pritisnite [VD].
  ·         Kada želite da izvršite storniranje na bilo kojoj poziciji, pritisnite taster [↓] ili [↑] da uđete u funkciju pregleda prodaje i izaberite artikl koji želite da stornirate pritiskom na [VD].
  ·         Kada želite da izvršite storniranje artikla sa poznatim parametrima, onda pritiskom na [Shift] [VD] izaberite kako da pronađete stavku koju želite da poništite (PLU kod, bar kod ili naziv) i potvrdite sa [TOTAL] . U ovom slučaju moramo da unesemo potpuno iste podatke o artiklu da bismo otkazali prodaju (cena, količina).
   Primer: Prodaja artikla ŠEĆER dodeljen ključu za brzu prodaju [PLU5], programirana cena 3,00, korekcija poslednje pozicije, prodaja artikla SIR dodeljen ključu za brzu prodaju [PLU2], programirana cena 3,30.

 31. Kako da izvršim storniranje računa

  Kasa vam omogućava da poništite ceo račun. Korisnik može otkazati račun, koji još nije u potpunosti završen.
  Primer: Prodaja artikla ŠEĆER dodeljen brzom tasteru [PLU5], programirana cena 3,00, storniranje računa.

 32. Vrste plaćanja

  Kasa omogućava gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje
  -PLATNA KARTICA,
  -ČEK,
  -PRENOS NA RAČUN,
  -VAUČER,
  -INSTANT PLAĆANJE
  -DRUGO BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE.
  Gotovina se kao način plaćanja ne izabire, već se potvrdjuje pritiskom na TOTAL priliko zatvaranja računa.
  Da bi odabrao odgovarajući način plaćanja, kasir treba da sumira račun pritiskom na [STL] i zatim unese iznos koji kupac želi da plati bezgotovinskim plaćanjem, pritisnuti [PY1] i pomoću tastera sa strelicama izabrati obrazac plaćanja.
  Tabela ispod prikazuje unapred programirane oblike plaćanja.
  Postoji mogućnost mešovitog plaćanja, dozvoljena je kombinacija svakog oblika plaćanja – gotovina, bezgotovina, alternativna valuta. Redosled evidentiranja oblika plaćanja je neobavezan.
  Primer: Prodaja artikla MLEKO dodeljen tasteru za brzu prodaju [PLU3], programirana cena 3,00, obrazac za plaćanje VAUČER.

 33. Kako da izdam račun sa identifikacijom kupca

  Prilikom kreiranja bilo kog tipa računa ili refundacije, moguće je unuti podatke kupca na sledeći način:
  U modu REGISTRACIJA – otvoren račun:

  ID kupca i Opciono polje kupca treba uneti isključivo po datoj specifikaciji:
  Šifranik identifikacija za ID kupca
   
   
  Šifra       Opis                                       Napomena
   
  10 PIB kupca. Domaće pravno lice identifikovano PIB-om
  11 JMBG. Domaće fiz.lice koje obavlja samostalnu delatnost
  20 Broj lične karte identifikovano JMBG-om. Domaće fizičko lice
  21 Broj izbegličke legitimacije. Domaće fizičko lice
  22 EBS. Strano fizičko lice koje ima prijavljeni boravak u Srbiji
  23 Broj pasoša. Domaće fizičko lice
  30 Broj pasoša. Strano fizičko lice koje se identifikuje pasošem
  31 Broj diplomatske legitimacije. Strano fizičko lice – diplomata
  32 Broj lične karte MKD. Strano fizičko lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Makedonije
  33 Broj lične karte MNE. Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Crne Gore
  34 Broj lične karte ALB. Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Albanije
  35 Broj lične karte BIH. Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz BiH
  40 Poreski ID iz strane države (TIN). Poreski identifikacioni broj izdat u inostranstvu

   
   
  Šifranik identifikacija za Opciono polje kupca
  Šifra       Opis                                                                       Napomena
   
  10 Broj ZPPPDV
  11 Broj obrasca operatera za refakciju
  20 Broj SNPDV
  21 Broj SNPDV
  30 Broj PPO-PDV
  31 Broj ZPPO-PDV
  32 Broj MPPO-PDV
  33 Broj IPPO-PDV
  40 Broj jednonamenskog vaučera Ukoliko ima broj
    
  Slova se unose na sledeći način:
   Jedan pritisak na “8” daje slovo “A”, dva uzatopna pritiska daju “B”, tri uzastopna pritiska daju “C” itd. Izbor ćirilice/latinice/brojeva se obavlja tasterom STL.

 34. IZVEŠTAJI

  Fiskalna kasa ima veliki broj izveštaja, čiji je cilj da vam daju detaljne informacije o registrovanoj prodaji.
  Izveštaji ne resetuju dnevne registre.

 35. Presek stanja

  Presek stanja je nefiskalni izveštaj, koji ne nulira nijedan registar prodaje. Ovaj izveštaj uvek pokriva period od poslednjeg dnevnog fiskalnog izveštaja i koristi se za informacije o trenutnim prodajnim registrima.
   sledećoj tabeli je prikazan postupak izvršavanja Preseka stanja.

 36. Kako da uradim Izveštaj operatera – promet svih operatera

  Ovaj izveštaj izveštava o prometu svih operatera. To je nefiskalni izveštaj koji se može više puta štampati i koristiti u statističke svrhe. Ovaj izveštaj ne nulira promet.
  U sledećoj tabeli je prikazana postupak za izvršavanje Operatorskog izveštaja – promet svih operatera.

 37. Kako da uradim Izveštaj operatera – promet izabranih operatera

  Ovaj izveštaj izveštava o prometu odabranih operatera. To je nefiskalni izveštaj koji se može
  više puta štampati i koristiti u statističke svrhe. Ovaj izveštaj ne nulira promet.
  U sledećoj tabeli je prikazana postupak za izvršavanje Operatorskog izveštaja – promet izabranih operatera.

 38. Kako da uradim Izveštaj o prometu artikala – promet svih artikala

  Ovaj izveštaj izveštava o prometu svih artikala. To je nefiskalni izveštaj koji se može više puta štampati i koristiti u statističke svrhe. Ovaj izveštaj ne nulira promet.
  U sledećoj tabeli je prikazana postupak za izradu PLU izveštaja o prometu – promet svih artikala.

 39. Kako da uradim Izveštaj o prometu artikala – izabrani artikal

  Ovaj izveštaj prikazuje promet odabranih artikala. To je nefiskalni izveštaj koji se može više puta štampati i koristiti u statističke svrhe. Ovaj izveštaj ne nulira promet.

 40. Kako da uradim Izveštaj o programiranim artiklima – svi artikli

  Ovaj izveštaj izveštava o programiranim artiklima. To je nefiskalni izveštaj koji se može više puta štampati i koristiti u statističke svrhe. Ovaj izveštaj ne nulira promet.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za izvršavanje izveštaja o Programiranim artiklima.

 41. Kako da uradim Izveštaj o programiranim artiklima – izabrani artikli

  Ovaj izveštaj izveštava o programiranim odredjenim artiklima. To je nefiskalni izveštaj koji se može više puta štampati i koristiti u statističke svrhe. Ovaj izveštaj ne nulira promet.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za izvršavanje izveštaja programiranih artikala – izabrani artikli.

 42. Kako da uradim Izveštaj o magacinu – svi artikli (opciono-u zavisnosti od modela)

  Ovaj izveštaj svih artikala je izveštaj koji štampa sve programirane artikle u magacinu, zajedno sa količinom raspoloživom u magacinu. Ovaj nefiskalni izveštaj se može više puta štampati i služi u informativne svrhe.
  U sledećoj tabeli je prikazana POSTUPAK za sprovođenje izveštaja po magacinu – Ukupno.

 43. NULIRANJE

  Nuliranje resetuje-nulira podatke o dnevnoj prodaji – periodu izmedju dva Dnevna izveštaja. Dnevni fiskalni izveštaj resetuje registre prodaje, ali i registre operatera. Prema tome, Presek stanja i Izveštaj operatera treba da se obavi pre Ddnevnog fiskalnog izveštaja.

 44. Kako da izvršim Dnevni fiskalni izveštaj

  Dnevni fiskalni izveštaj daje podatke o dnevnoj prodaji. Pre izvršavanja Dnevnog fiskalnog izveštaja na kasi se pojavljuje poruka koja se mora potvrditi tasterom [0]. Nakon potvrde izveštaja kasa će pitati da li da štampa Dnevni fiskalni izveštaj.
  Pre izvođenja izveštaja proverite da li kasa ima dovoljno papira i napunjenosti baterije.
  Preporučljivo je da se kasa priključi na napajanje prilikom izvođenja izveštaja.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za izradu Dnevnog fiskalnog izveštaja.

 45. Kako da izvršim Nuliranje operatera – svi operateri

  Ovaj izveštaj prikazuje akumulirani promet svih operatera iz poslednjeg dnevnog fiskalnog izveštaja. To je nefiskalni izveštaj, nema obaveze izvršenja. Ovaj izveštaj resetuje promet.
  U sledećoj tabeli je prikazana POSTUPAK za izvršavanje Operatorskog izveštaja – promet svih operatera.

 46. Kako da izvršim Nuliranje operatera – izabrani operateri

  Ovaj izveštaj prikazuje akumulirani promet odabranih operatera iz poslednjeg dnevnog fiskalnog izveštaja. To je nefiskalni izveštaj, nema obaveze izvršenja. Ovaj izveštaj resetuje promet.
  U sledećoj tabeli je prikazan postupak za izvršavanje Operatorskog izveštaja – promet izabranih operatera.

 47. Kako da izvršim Nuliranje količina prodatih artikala- svi artikli

  Ovaj izveštaj prikazuje akumulirani promet svih artikala od poslednjeg nuliranog izveštaja o prometu svih artikala. To je nefiskalni izveštaj, nema obaveze izvršenja. Ovaj izveštaj nulira promet.
  U sledećoj tabeli je prikazana POSTUPAK za izradu PLU izveštaja o prometu – promet svih artikala.

 48. Kako da izvršim Nuliranje količina prodatih artikala- izabrani artikli

  Ovaj izveštaj prikazuje akumulirani promet odabranih artikala iz poslednjeg nuliranog prometa svih ili odabranih artikala. To je nefiskalni izveštaj, nema obaveze izvršenja. Ovaj izveštaj nulira promet.
  U sledećoj tabeli je prikazan postupak za izradu PLU izveštaja o prometu – promet odabranih artikala.

 49. PROGRAMIRANJE

  U režimu programiranja možete podesiti sve konfigurabilne parametre kase, uključujući programiranje baze artikala. Neke promene su moguće nakon Z izveštaja – nuliranja. 
  U režimu programiranja, neki tasteri imaju dodatnu funkciju.  Numerički tasteri u poljima za unos teksta funkcionišu po istom principu kao i na mobilnom telefonu, što znači da višestruki pritisak na jedan taster dovodi do drugačijeg alfanumeričkog karaktera – detaljnije u poglavlju 4.27.

 50. Kako da Programiram artikal

  Kasa ima mogućnost programiranja do 24 000 artikala. Svaki artikal mora imati programirani PLU kod, naziv, cenu (zaokruženu na 2 decimale) i oznaku poreske stope. Može se programirati i barkoda, vrsta cene itd…
  Baza artikala se može administrirati i preko PC računara – potrebno je odabrati “PC Veza” iz menija “Pomoć” i pokrenuti “ECR Tool Plus” na računaru. 
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za programiranje baze podataka artikala.


 51. Kako da obrišem artikal

  Brisanje PLU artikala se odvija u režimu programiranja PLU artikala. Brisanje artikala iz baze može se izvršiti neposredno nakon dnevnog izveštaja i nuliranja prometa artikla.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za brisanje PLU-a.

 52. Kako da promenim cenu

  Dodata je funkcija promene cene da bi se omogućilo da se cene mogu brzo menjati bez potrebe da se prolazi kroz sve korake programiranja artikala.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru promene cena PLU artikala.

 53. Kako da unesem kupca

  Sledeća tabela prikazuje proceduru za programiranje klijenata.

 54. Kako da unesem operatera

  Kasa ima mogućnost da podrži 30 kasira. Možete koristiti fabrički OPERATOR 1 – OPERATOR 30 ili možete programirati svoje ime za svakog kasira, koje može odštampati na računu. Ime operatera može imati do 16 alfanumeričkih znakova. Svakom operateru je dodeljena jedinstvena lozinka. Pristup raznim funkcijama kase zavisi od broja kasira, detaljno opisanog u poglavlju 3. POKRETANjE ERK.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za programiranje operatora.

 55. Kako da ručno podesim vreme

  Kasa ima automatsku sinhronizaciju vremena sa NTP serverom i ne zahteva podešavanje časovnika.
  Ako je duži period off-line (bez interneta) ledeća tabela prikazuje proceduru za podešavanje vremena.

 56. Kako da sinhonizujem vreme

  Kasa vam omogućava da sinhronizujete vreme na mreži. Da biste izvršili sinhronizaciju vremena potrebna je aktivna internet veza.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za programiranje vremena.

 57. Kako da izvršim Programiranje težinskog barkoda

  Težinski kodovi se koriste za prodaju artikala na merenje, očitavanjem barkoda sa vage . Šifra sadrži težinu ili cenu robe i PLU kod. Nakon očitavanja takvog koda, kasa ga prepoznaje kao poseban bar kod, zatim čita težinu ili cenu artikla i PLU broj, što rezultira automatskom prodajom artikla.
  Koristi se 10 tipova težinskih kodova u rasponu 20 – 29. U zavisnosti od prefiksa, kod može da skladišti PLU kod, cena ili masu sa različitim brojem cifara dodeljenih masi ili ceni (3-7).
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za programiranje specijalnih kodova.

 58. Kako da izvršim konfigurisanje ERK parametara

  Opšte opcije konfiguracije su svi parametri kase koji ne uključuju prodaju. Da biste izvršili izmene, uđite u proceduru podešavanja i odobrite promene.
  Ispod je opis funkcija dostupnih u konfiguraciji.

 59. Kako da programiram Parametre računa

  Parametri računa omogućavaju konfiguraciju računa.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za konfigurisanje parametara prijema.

 60. Kako da programiram brze tastere PLU1 – PLU8

  Kasa vam omogućava da bilo koji artikal iz robne baze dodelite tasteru za brzu prodaju [DP1] -[DP8].
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za programiranje PLU ključeva za brzu prodaju.

 61. Komunikacija

  Programiranje komunikacija omogućava konfigurisanje svih funkcija komunikacije sa spoljnim uređajima.

 62. Kakoda konfigurišem periferne uređaje

  U konfiguraciji perifernih uređaja možete podesiti kasu da komunicira sa barkod čitačima, elektronskim vagama ili terminalima za plaćanje. Tokom konfiguracije izaberite uređaj sa kojim će kasa raditi i brzinu komunikacije.
  Elektronske vage su povezane preko RS-232. Kasa može da radi sa svakim sa elektronskim vagama protokolom ANGEL (CAS). Preporučuje se podešavanje brzine komunikacije na 9600 i protokol ANGEL AP-1.
  Sledeći parametri koji se moraju podesiti.

  Parametar Value
  Brina bps 9600
  Bitova podataka 8
  Paritet NIJEDAN
  Stop bitovi 1 ili 2
  Protokol Anđeo AP-1 (CAS)

  Sledeća tabela prikazuje proceduru za programiranje COM porta.


 63. Kasa može da radi sa bilo kojim čitačem bar kodova opremljenim RS-232 interfejsom. Ako čitač povežete preko konektora [BCR], onda port COM2 mora biti konfigurisan za povezivanje sa čitačem. Port [BCR] obezbeđuje čitač napon napajanja od 5V. Preporučuje se korišćenje eksternog napajanja za čitač ako strujno opterećenje prelazi 200mA. Čitač se može priključiti i preko COM1 i COM2, u kom slučaju čitač mora biti opremljen eksternim napajanjem, jer kasa ne daje napon na ovim konektorima.
  Ispod je dijagram komunikacionog kabla kase – čitača bar kodova.

  Komunikacioni kabl DP-25MX – barkod skener

  RJ12 6p / 6c RS-232 DB9 M

  4 RKSD TKSD 2
  3 Izlaz 5V DC U 5V DC 9
  2 ili 5 GND GND 5

 64. Kako da konfigurišem PC vezu

  Kasa može da komunicira sa računarom preko RS-232, USB-a, LAN-a, Wi-iFi-a ili Bluetooth-a (opciono). Programiranje komunikacijeje isto, samo što se pri programiranju RS-232 dodaje još jedan parametar za brzinu komunikacije.
  Ispod je dijagram komunikacionog kabla RS-232.

  Kabl RS-232 DP-25X – PC

  RJ12 6p / 6c RS-232 DB9 F

  4 RKSD TKSD 3
  3 TKSD RKSD 2
  2 ili 5 GND GND 5
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za podešavanje RS232 za komunikaciju sa računarom.


 65. Kako da konfigurišem Bluetooth (opciono)

  Kasu je moguće povezati sa drugim Bluetooth uređajima: računarom ili barkod sekenerom opremljenim Bluetooth-om, na primer DBS-55. Omogućava programiranje, očitavanje podataka iz kase kao i prodaje preko barkod skenera.

  PAŽNjA!
  Bluetooth povezivanje je opcija. Ukoliko kasa nema fabrički ugrađen Bluetooth modul moguće je kupiti ovaj modul!

  PAŽNjA!
  Kada kasa nema Bluetooth modul, ne dozvoljava pristup sledećim funkcijama.

  Fabrička Bluetooth komunikacija je isključena. Da biste aktivirali komunikaciju, izvršite sledeću proceduru.

 66. Kako da uklonim uparene uređaje

  Ova funkcija se koristi za uklanjanje uspostavljene Bluetooth veze.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za brisanje Bluetooth veze.

 67. Kako da uparim skener

  Kasa omogućava komunikaciju sa bar kod čitačem opremljenim Bluetooth-om na primer Datecs DBS55, Zebek Z-3090BT.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za povezivanje sa čitačem bar kodova DBS55.

 68. Kako da konfigurišem LAN

  Da biste omogućili LAN komunikaciju, definišite parametre mreže na koju će se kasa povezati i definisati parametre komunikacije (IP adresa, podmreže, itd. ili omogućiti DHCP).
  Za podešavanje komunikacionih parametara LAN koristite sledeću proceduru.

 69. Možete da omogućite DHCP i potvrdite sa ključem [TOTAL] kasa će automatski preuzeti sve komunikacione parametre rutera. Kada uključite DHCP konfiguraciju, to je kraj konfiguracije. Ako je DHCP onemogućen onda u ovom slučaju morate definisati sve ostale parametre komunikacije.

 70. Kako da konfigurišem Wi-Fi

  Da biste omogućili WI–Fi komunikaciju, uključite Wi-Fi, definišite parametre mreže na koju će se kasa povezati i definisati parametre komunikacije (IP adresa, Subnet Mask, itd. ili omogućiti DHCP) ili koristiti režim pretrage.
  Sledeća tabela prikazuje proceduru za konfigurisanje parametara pristupne tačke.

 71. Kasa može automatski da traži dostupne Wi-Fi mreže, u tu svrhu umesto da kucate naziv, pritisnite taster [Shift], a zatim taster [.] kasa prikazuje nazive pronađenih mreža, zatim izaberite mrežu pomoću tastera sa strelicama i potvrdite sa ključem [TOTAL].

 72. Kako da skeniram Wi-Fi mreže

  Za skeniranje Wi-Fi mreža, izvršite sledeću proceduru.

 73. Kako da uklonim Wi-Fi mreže

  Da biste uklonili mreže sa liste, pratite sledeće korake.

 74. Kako da podesim parametre Wi-Fi mreže

  Da biste podesili parametre Wi-Fi veze, izvršite sledeću proceduru.

 75. Možete da omogućite DHCP i potvrdite tasterom [TOTAL] kasa će automatski preuzeti sve komunikacione parametre rutera. Kada uključite DHCP konfiguraciju, to je kraj konfiguracije. Ako je DHCP onemogućen onda u ovom slučaju morate definisati sve ostale parametre komunikacije.

 76. Kako da priključim fioku za novac

  Kasa DP-25MX može da radi sa fiokom za novac preko komunikacionog interfejsa.
  Kasa kontroliše otvaranje fioke bez priključenog glavnog napajanja, ali nivo baterije može uticati na pravilno otvaranje fioke, zato se preporučuje povezivanje sa napajanjem.
  Otvaranje fioke je uvek na kraju računa ili bilo kog oblika plaćanja prilikom. Da biste otvorili fioku van transakcije, obavezno pritisnite [Shift], a zatim [TOTAL]. Evo kako da se povežete sa fiokom za gotovinu. Polaritet nije važan.

 77. Kako da uđem u LPFR režim

  U ovom režimu kasa predstavlja Lokalni procesor fiskalnih računa. Da bi funkcionisala u ovom režimu kasa mora biti povezana na u lokalnu računarsku mrežu preko nekog od dostupnih mrežnih interfejsa.
  U ovom modu nije moguće koristiti tastaturu kase za kreiranje računa.

  Obrada zahteva sa ESIR-a:
  Korisničke POS aplikacije (ESIR) u ovom modu komuniciraju preko DP-25 LPFR sa serverom Poreske uprave (SUF). Komunikacioni protokol izmedju ESIR-a i DP-25 LPFR je standardizovani HTTP protokol.
  Zahtevi sa fiskalnim računima koje ESIR upućuje DP-25 LPFR-u izvršavaju se po redu pristizanja, bez povratnog uticaja na rad ESIR-a.
  JSON fajlovi moraju biti formatirani u skladu sa zahtevima propisanim u „Tehničkom vodiču“ Poreske uprave.
  DP-25 LPFR nakon pristizanja zahteva ESIR-a verifikuje strukturu primljenih podataka, obrađuje podatke – izračunava iznose poreza, formira paket za slanje ka bezbednosnom elementu, šalje ka BE prvo PIN kod, a nakon uspešno poslatog PIN koda zahtev za potpisivanje računa, prima povratne informacije sa BE i verifikacioni QR kod, a sve u skladu sa “Tehničkim vodičem”.
  Pre nego ESIR-u vrati odgovor, DP-25 PFR obrađuje i enkriptuje svojim proizvoljnim AES -256 ključem fiskalne račune i čuva ih u \*JID* folderu na spoljnoj memoriji. Za svaki tip računa koje kreira ESIR (Promet, Avans, Kopija, Obuka i Predračun) DP-25 LPFR kreira odgovarajući fajl -audit paket pod nazivom “JID-JID-Redni_broj.json”

   
  Ukoliko neki od podataka nije u skladu sa ovim zahtevom LPFR će odbiti zahtev i ESIR-u vratiti opis sa kodom greške u skladu sa „Tehničkim vodičem“.
  Najčešće greške u JSON fajlovima koje LPFR opbrađuje:
   
  –                      Oznake poreskih stopa koje nisu validne za konkretnog poreskog obveznika
   
  –                      Netačan datum i/ili vreme, tj. datum i vreme nisu usklađeni sa NTP serverom
   
  Greške definisane od strane DP-25 LPFR -a:
   
  9220 Certificate.CNMissing
  9221 Certificate.PACMissing
  9222 InvoiceAmount.Lower
  9923 ExternalStorage.missing
  9924 Auditfolder.missing
  9925 Auditfolde.missing_or_full
  9926 Error.ReadingCERT
  9927 Error.DateElapsed
  9928 SocketError
   
   
  Na kraju ove procedure ESIR-u se prosleđuje odgovor (response) koji sadrži elemente neophodne za štampu fiskalnog računa: JID, datum i vreme, brojač računa, 2-slovnu oznaku tipa računa, oznake poreskih stopa sa vrednostima, verificationURL, podatke o izdavaocu računa, proizvodjački kod-MRC i eventualno broj referentnog dokumenta, u skladu sa „Tehničkim vodičem“.
  Bezbednosni element:
  Na Bezbednosnom elementu su zapisani (bez mogućnosti brisanje ili izmene) podaci o poreskom obvezniku koje LPFR koristi u svom radu: PIB, JID – jedinsteveni identifikator, naziv poreskog obveznika, naziv prodajnog mesta, adresa, opština.
  Prilikom komunikacije sa SUF-om kroz internet vezu, sertifikatom sa BE se od servera zahteva token za pristup API servisu SUF-a i dalje nastavlja komunikacija. Sve komande od SUF-a pristigle tokom komunikacije se izvršavaju automatski.
  Internet isčitavanje
  U LPFR režimu rada prenos fajlova – AUDIT (isčitavanje) se obavlja automatski kad se detektuje internet veza. Dok traje isčitavnje DP-25-LPFR je aktivan za prijem novih fiskalnih računa.
  Prilikom internet isčitavanja, DP-25-LPFR prvo šalje pakete za koje nema dokaza da su ranije poslati.
   
  Promena smart kartice tokom isčitavanja neće zastaviti pokrenuto isčitavanje, bez obzira na tip isčitavanja !

 78. Kako da izvršim testiranje

  Kasa ima test funkcije pomoću kojih možete proveriti sve glavne komponente uređaja, kao što su displeji, štampač, tastatura, memorija itd.
   Sledi opis testova.

 79. POMOĆ

  Pomoćne funkcije se koriste za informisanje o statusu kase, trenutnoj konfiguraciji, kao i za izvršavanje nekih funkcija LPFR-a.

 80. PC veza

  Nakon odabira veze sa računarom, ECR je u režimu “PC veza”.
  U ovom režimu kasa komunicira sa PC računarom preko USB/RS232 kabla i u ovom režimu moguće je administriranje baze artikala.
  Sledeća tabela pokazuje proceduru na koju treba da idete u režimu „PC veza“

 81. LPFR

  Nakon odabira LPFR, moguć je izbor više opcija koje se odnose na rad LPFR delom. Sledeća tabela prikazuje proceduru:

 82. STATUS


      Kasa će na displeju prikazati koliko ima neposlatih računa na SUF i da li je prenos možda u toku. Nakon izlaska na taster ESC na traci će biti odštampan detaljan status LPFR-a: “LPFR spreman”, Popunjenost memorije za isčitavanje, Oznake i vrednosti poreskih stopa, NTP server i Verifikacioni URL.
   

 83. BE info


  Kasa će odštampati na traci statusne informacije sa Bezbednosnog elementa.

 84. Kako da otpremim račune na USB


  U slučaju da kasa ne može da se poveže na internet, a nakon 5 (pet) dana, korisnik je u obavezi da izvrši ručni prenos računa na SUF.
  Izborom ove opcije vrši se prenos svih neposlatih računa sa kase na USB flash.
  Na spoljnoj memoriji biće automatski kreiran folder sa nazivom *JID*. U ovom folderu se čuvaju računi, tzv. Audit paketi, koji se prenose na server Poreske uprave. U ovom folderu se, pored enkriptovanih fiskalnih računa, nalazi *JID*.ARP fajl koji sadrži podatke vezane za pokretanje Audita.
  Na memoriji kapaciteta 1 GB može da stane preko 25000 fiskalnih računa.
  Korisniku je ZABRANJENO brisanje ili izmena ovih fajlova – brisanje će DP 25 LPFR automatski sprovesti nakon dobijanja „Dokaza o isčitavanju“ sa SUF-a i upisivanja istog na bezbednosni element.
  PAŽNjA!
  Potrebna je USB flesh memorija koji korisnik mora sam obezbediti !
  Poželjno je da se koristi samo za ove svrhe i da je formatirana u FAT32 formatu
   
  Povezivanje na kasu se vrši preko “miniSUB-USB female” OTG kabla koji se isporučuje uz kasu !
  Nakon ovog prenosa, korisnik treba da pristupi svojim sertifikatom na web-portal Poreske uprave i tamo učita prenete fajlove sa USB flesh memorije.
   

 85. Kako da preuzmem komande na USB


  U slučaju da kasa ne može da se poveže na internet duže od 5 dana, korisnik treba da pristupi svojim sertifikatom na web-portal Poreske uprave i tamo preuzme fajl sa komandama, snimi ga u root-u USB flash memorije gde se nalazi *JID* folder i u obavezi da učita komande u kasu izborom ove opcije.
   

 86. Kako da otpremim statuse na USB


  Nakon izvršavanje preuzetih komandi sa USB flesh memorije, kasa će izborom ove opcije generisati i otpremiti statuse izvršenih komandi. Korisnik je u obavezi da ove statuse ručno učita na svom web- portalu Poreske uprve.
   

 87. Kako da preuzmem dnevik grešaka


  LPFR u svom radu beleži sve događaje i generiše LOG zapis koji sadrži opis događaja i status izvršavanja, sa datum i vremenom nastanka.
  Izborom ove opcije možete snimiti LOG.TXT fajl na USB flash memoriju
   
  LOG zapise kasa čuva 30 dana, nakon čega se najstariji zapisi prepisuju novim.

 88. Aktuelne poreske stope

  Sledeća tabela prikazuje proceduru za štampanje aktuelnih stopa poreza.

  Na traci će biti odštampane oznake i vrednosti aktuelnih poreskih stopa za korisnika čiji Bezbednosni element DP-25 LPFR koristi.
  Ove oznake i vrednosti poreskih stopa DP-25 LPFR preuzima u postupku inicijalizacije sa SUF- om i/ili izvršavanjem komandi sa SUF-a, bilo automatski ili ručno. Datum od kada važe poreske grupe može biti i u budućnosti.
  U režimu LPFR, ove podatke ESIR dobija od DP-25 LPFR a (komandom GET STATUS) i mora ih koristiti u procesu kreiranja računa.
  Ako ESIR šalje zahteve sa oznakama poreskim stopa koje nisu važeće u momentu slanja, ovi zahtevi biće odbijeni od strane DP-25 LPFR-a sa odgovarajućim kodom greške.
  Ako se koriste validne oznake-labele poreskih stopa, tada se na svaki pojedinačni artikal na fiskalnom računu primenjuje poreska stopa naznačena za taj artikal.
  Sume se zaokružuju na 4 decimale, u skladu sa „Tehničkim vodičem“.

 89. ERK status

  Izborom ove opcije kasa će odštampati na traci sve statusne informacije o sebi: proizvođački kod, naziv i verziju softvera i hardvera, checksum- u, jedinstveni serijski broj i sl.

 90. Prikaz vremena

  Izborom ove opcije, kasa prikazuje trenutni datum i vreme.

 91. Ažuriranje

  Ova funkcija se koristi za proveru dostupnosti nove verzije firmvera kase.
  Pratite ovu proceduru da biste proverili da li postoje ažuriranja.

  Provera kase za ažuriranja na serveru. Ako je nova verzija dostupna, kasa će početi da se preuzima ili ako je nova verzija već preuzeta tražiće ažuriranje.

 92. Žurnal

  Pratite ovu proceduru da biste pregledali elektronski žurnal.

  Aktiviranjem ove opcije dobićete mogućnost prelgeda i štampe izdatih računa, najmanje 30 dana unazad.

 93. Najčešće greške i mogući uzroci

 94. Kako da instaliram BE

  PAŽNJA!
  Za rad kase neophodan je BEZBEDNOSNI ELEMENT – Smart kartica.
  Korisnik mora obezbediti BE od Poreske uprave R.Srbije i njegovu ugradnju u kasu ! IZRIČITA PREPORUKA PROIZVOĐAČA JE DA OVU OPERACIJU IZVODI OVLAŠĆENI SERVIS JER SKIDANJEM GARANCIJSKOG ŽIGA SA KASE KUPAC GUBI PRAVO NA GARANCIJU I RIZIKUJE OŠTEĆENJE KASE!
  Isključite kasu iz napajanja i otvorite gornji poklopac odvrtanjem 3 zavrtanja. Unutar kase – na matičnoj ploči se nalazi slot za BEZBEDNOSNI ELEMENT.
  Bezbednosni element – smart karticu, SIM formata veličine potrebno je ubaciti u ovaj slot, sa kontaktima okrenutim nadole.
  Vratite gornji poklopac i zavrtnje, zatim uključite kasu.