fbpx
Korpa

Korpa

Fiskalna kasa DP-150 MX, korisničko upustvo

Fiskalna kasa DP-150 MX, korisničko upustvo

Fiskalna kasa DP-150 MX je namenjena za kreiranje i štampanje fiskalnih računa u skladu sa „Zakonom o fiskalizaciji“ (“Sl. glasnik RS”, br. 153/2020) i „Tehničkim vodičem“ Poreske uprave Republike Srbije iz 2021.godine, objavljenom na web stranici Poreske uprave.

Definicije:
SUF – Sistem za upravljanje fiskalizacijom – server Poreske uprave
ESIR – bilo koji softer ili hardver koji može izdavati fiskalne račune
V-PFR (Virtualni procesor fiskalnih računa) – procesor računa u SUF-u
L-PFR (Lokalni procesor fiskalnih računa) – procesor računa kod poreskog obveznika
BE (bezbednosni element) – fiskalna komponenta dizajnirana da pruža skup funkcija: identiikovanje poreskog obveznika, potpisivanje računa digitalnim sertifikatom, kontrola isčitavanja i održavanje skupa fiskalnih računa – Smart kartica
JID (jedinstveni ID) – jedinstveni identifikator BE
U elektronskom fiskalnom uređaju DP-25MX integrisane su dve komponente: ESIR i L-PFR.
U režimu ESIR + LPFR računi se kreiraju iz ugrađene aplikacije „DP-25 POS“ i štampaju na ugrađenom štampaču.
U režimu LPFR računi se kreiraju iz nezavisnog odvojenog ESIR-a koji komunicira HTTP protokolom sa
„DP-25 LPFR“-om, a nakon obrade računi se štampaju na ugrađenom štampaču, a ESIRU vraća odgovor.
Detaljan opis oba režima biće dat u narednim poglavljima ovog uputstva.

Uvodne napomene

Kasa mora biti zaštićena od direktne sunčeve svetlosti, prašine, vlage i visokih temperatura. Ne stavljajte kasu blizu grejača.
•         Ne dodirujte tastere mokrim rukama.
•         Kasa mora biti zaštićena od vode. Ako tečnost uđe u kasu, isključite uređaj iz napajanja i isključite ga, a zatim se obratite ovlašćenom servisu.
•         Kasu treba čistiti čistom, mekom krpom. Prljavštinu u pukotinama treba ukloniti komprimovanim vazduhom.
•         Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kao što su benzin, rastvarači ili druge aktivne hemikalije.
•         Kasa se napaja putem napajanja priključenog na električnu mrežu 230V/50Hz. Napon napajanja kase je 9 V / 3,5 A. Preporučuje se upotreba originalnog AC adaptera koji se isporučuje sa kasom (9 V / 3,5 A).
•         Električnu instalaciju (utičnicu), koja će biti priključena na napajanje gotovine, zaštititi od kratkih spojeva ugrađenim osiguračem na faznom provodniku nazivne struje ne veće od 16A.
•         Ako je kasa bila na nižoj temperaturi, nakon transporta u prostoriju sa višom temperaturom, zabranjeno je korišćenje uređaja oko 1 sat (ovo je vreme potrebno da ispari kondenzovana vlaga povezana sa promenama temperature). Nepoštovanje gornjih uputstava može izazvati smetnje u kasi, pa čak i dovesti do oštećenja.
•         Kada se kasa koristi povremeno, npr. radi 30 minuta dnevno a preostalo vreme je isključena ili kao rezerva, periodično (jednom mesečno) priključite kasu na 12 sati na napajanje – kasa mora da bude u režimu 5) LPFR. Ovo će sprečiti pražnjenje unutrašnje baterije i gubitak tekućeg datuma i vremena.
•         Ukoliko ne koristite kasu u skladu sa gore navedenim preporukama, INT RASTER ili ovlašćeni servis nije odgovoran za eventualne kvarove i kvarove uređaja.

http://Ovde možete pogledati stranicu proizvoda: https://fiskal.rs/proizvod/fiskalna-kasa-dp-150-mx/

 1. Kako da postavim termo rolne

  Kasa koristi termo papir širine 57 mm (+/- 1 mm) i dužine maksimalno 30 metara. Postavljanje rolne papira:
  •  Povucite ručicu da otvorite poklopac za papir.
  •  Uklonite ostatke stare rolne papira.
  •  Odmotajte oko 10 cm nove rolne papira i umetnite je u odeljak za papir. Rolna mora da izlazi odozdo!
  •  Zatvorite poklopac papira
  •  Otcepite izbočeni kraj papira pomoću montiranog noža za sečenje.
   
  PAŽNJA!
  Termo papir treba zameniti kada se na rolni pojave rubovi u boji koja označava kraj trake!

 2. Kako da uvučem papir

  Kako biste izbacili papir, pritisnite tipku  . Kasa će izbaciti papir za jedan red. Povlačenje papira na ovaj taster dostupno je samo u načinu registracije.

 3. Kako da konfigurišem GPRS

  Kasa omogućuje GPRS komunikaciju s internetom. Za komunikaciju potrebno je instalirati aktivnu SIM karticu (dodatni parametri u obliku PIN koda, APN parametri i ostalo se mogu setovati iz servisnog programa). Nakon toga u meniju GLAVNI MENI / Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija) odaberite GPRS.

 4. Kako da konfigurišem Wi-Fi

  Kasa omogućuje WiFi komunikaciju s internetom. Za spajanje na internet omogućite Wi-Fi mrežu koristeći Wi-Fi opcije (GLAVNI MENI/ Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija / WLAN ) i postavite komunikacijske parametre (IP adresa, subnet, …) ili omogućite DHCP . Kada je DHCP uključen, kasa preuzima odgovarajuće podatke (IP adresau i ostalo) automatski.
  Nakon konfiguracije WiFi odaberite mrežu na koju se kasa povezuje- GLAVNI MENI / Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija / WLAN / Pristupna tačka), izaberite pristupnu točku, i unesite lozinku. Kasa omogućuje pregled dostupnih WiFi mreža pritiskom na tipku [Shift] i tipku [.] dok ste u Programiranju pristupne tačke.

 5. Kako da konfigurišem LAN

  LAN interfejs omogućuje komunikaciju s internetom. Da biste se povezali na internet, postavite parametre LAN-a (GLAVNI MENI / Programiranje / Konfiguracija / Komunikacija / LAN) i postavite komunikacijske parametre (IP adresa, subnet…) ili omogućite DHCP. Kada je DHCP uključen, kasa preuzima odgovarajuće podatke automatski.

 6. Kako da registrujem fiskalnu kasu

  Nakon što je kasa spojena na internet mora se izvršiti inicijalna konfiguracija u komunikaciji sa SUF-om.
  U slučaju neuspešne inicijalizacije nije moguće kreirati nijedan tip računa – nije moguć ulazak u režim
  „1. REGISTRACIJA“.
  Po uključenju vrši se medjusobna autentifikacija sa integrisanim LPFR-om, koga kasa u daljem radu koristi. Ako LPFR iz nekog razloga nije funkcionalan (npr.nije umetnut BE), pojaviće se poruka o grešci i kasa će se isključiti. Sve elemente računa koje kasa dobije od LPFR-a u daljem radu se kao takvi koriste i ne modifikuju se ni na koji način.
  Za rad nije neophodna stalna internet veza (do 5 dana, određeno „Zakonom o fiskalizaciji“).
   
  PAŽNJA!
  Za rad kase neophodan je BEZBEDNOSNI ELEMENT – Smart kartica.
  Korisnik mora obezbediti BE od Poreske uprave R.Srbije i njegovu ugradnju u kasu ! IZRIČITA PREPORUKA PROIZVOĐAČA JE DA OVU OPERACIJU IZVODI OVLAŠĆENI SERVIS JER SKIDANJEM GARANCIJSKOG ŽIGA SA KASE KUPAC GUBI PRAVO NA GARANCIJU I RIZIKUJE OŠTEĆENJE KASE!
  5 (pet) neuspešnih unosa PIN koda će trajno zablokirati karticu !
  Ako se ovo desi obratite se izdavaocu kartice za novu karticu.

 7. Kako da uključim kasu i unesem PIN kod

  Kasa se napaja iz AC/DC adaptera 230V / 50Hz preko 9V / 3.5A ili ugrađene baterije (opciono).
  Za pokretanje uređaja pritisnite tipku [ESC]. Zatim ECR prikazuje:
  – Logo

  Na ekranu se zatim pojavljuje poruka za unos PIN koda:
  UNESITE PIN KOD

  ___ ___ ___ ___
  i potvrdite sa [TOTAL].
  PAŽNJA!
  5 (pet) neuspešnih unosa PIN koda će trajno zablokirati karticu !
  Ako se ovo desi obratite se izdavaocu kartice za novu karticu.

 8. Kako da prijavim operatera

  Kako biste se prijavili u bilo koji način rada, uključite kasu, zatim koristite TASTER sa strelicama [↑] ili [↓], zatim pritisnite [TOTAL], kasa će od vas tražiti lozinku. Zadate lozinke su u rasponu 1-30. Lozinka se mora potvrditi pritiskom na [TOTAL].


  PAŽNJA!
  Možete isključiti korišćenje lozinki, pogledajte Programiranje / Konfiguracija / ECR parametri / Kor.lozinki.

 9. Kako da izaberem vrstu računa

  Nakon uspješne prijave, prikazuje se MENI za izbor vrste računa:
   
  27-10-2021 17:23
  1 РЕГИСТРАЦИЈА
  2 ИЗВЕШТАЈИ
     
  27-10-2021 17:23
  1 Промет продаја
  2 Промет рефундација
    
   1) Promet prodaja
  2)  Promet refundacija
  3)  Predračun prodaja
  4)  Predračun refundacija
  5)  Kopija prodaja
  6)  Kopija refundacija
  7)  Obuka prodaja
  8)  Obuka refundacija
  9)    Službeni ulog
  12) Službena refundacija
   
  Sve opcije će biti opisane u narednim poglavljima.

 10. Kako da uđem u režim PROMET – REFUNDACIJA