dobro došli u PRVI i

NAJVEĆI webshop

u Srbiji  

 

specijalizovan za prodaju i servis:

– fiskalne kase

– fiskalni štampači

– bar-kod čitači

– fioke za novac

– trgovačke vage

– termo rolne

– program za maloprodaju

ovlašćeni distributer i servis za fiskalne kase i fiskalne štampače

Galeb, HCP,

INT Raster

Geneko, ComTrade

FISKALNI UREĐAJI, OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

PROGRAMSKA REŠENJA

ŠTA JE FISKALNA KASA / FISKALNI ŠTAMPAČ

Fiskalna kasa / fiskalni štampač je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase / fiskalnog štampača i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata.

Fiskalna kasa / fiskalni štampač obavezno ima programsku, operativnu i fiskalnu memoriju.

Programska memorija ima softver, koji je zaštićen od izmena ili brisanja, a koji koristi standardne funkcije za evidentiranje prometa dobara i usluga, upravljanje radom štampača, ekrana i upisom podataka u fiskalnu memoriju.

Operativna memorija sadrži bazu podataka o dobrima i uslugama i evidentiranim podacima o pojedinačnom prometu dobara i usluga.

Baza podataka operativne memorije obavezno sadrži jednoznačno i nedvosmisleno identifikovan naziv dobra ili usluge, cenu jedinice mere, naziv jedinice mere i oznaku propisane poreske stope.

Specifikacija poreskih stopa predstavlja vezu oznaka poreskih stopa sa vrednostima poreskih stopa u procentima.

Fiskalni dokumenti su fiskalni isečak, dnevni izveštaj, periodični izveštaj i presek stanja, koji u sebi sadrže fiskalni logo.

Fiskalni logo se sastoji od četiri ocila razdvojenih krstom ispisanih u kvadratu dimenzija ne manjih od 5 mm x 5 mm i ne većih od 7 mm x 7 mm, kojim se na jedinstven način označava evidentiranje prometa preko fiskalne kase / fiskalnog štampača u Republici Srbiji.

Svi otisci fiskalnih dokumenata se beleže na kontrolnoj traci fiskalne kase / fiskalnog štampača..

Tipovi reseta jesu: brisanje evidentiranih podataka u operativnoj memoriji; brisanje baze podataka u operativnoj memoriji; brisanje celokupnog sadržaja operativne memorije; intervencija na deblokadi softvera bez brisanja evidentiranih podataka, baze podataka i celokupnog sadržaja operativne memorije.

Zadavanje komandi elektronskoj registar kasi sa fiskalnom memorijom vrši se pomoću tastature.

Zadavanje komandi fiskalnom štampaču vrši se pomoću definisanog interfejsa fiskalne kase.

KO IMA OBAVEZU EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE / FISKALNOG ŠTAMPAČA

Lice koje je upisano u odgovarajuci registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizickim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinacno ostvarenog prometa preko fiskalne kase / fiskalnog štampača.

Obaveza postoji i u slucaju kada se usluga pruža fizickom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od nacina placanja (gotovina, cek, kartica i bezgotovinsko placanje).

Obaveza se ne odnosi se na poljoprivrednog proizvodaca koji na pijacnim tezgama i slicnim objektima prodaje poljoprivredne proizvode, ukljucujuci i preduzetnika koji placa porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrdeni prihod koji se bavi proizvodnom delatnošcu, a u okviru proizvodne delatnosti prodaje sopstvene proizvode, odnosno pruža usluge fizickim licima, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuce organizacije, PTT i javna preduzeca koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizickim licima naplacuju ispostavljanjem racuna o obracunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, elektricna energija, voda i dr.).

Izuzetno  Vlada Republike Srbije može, polazeci od tehnickih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specificnosti odredene delatnosti, na zajednicki predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine  odrediti i druge delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase / fiskalnog štampača.

Lice na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa, kao i lice koje je oslobodeno od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase / fiskalnog štampača aktom Vlade, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobodene od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase / fiskalnog štampača, dužno je da svaki pojedinacni promet kod obavljanja tih delatnosti evidentira preko fiskalne kase / fiskalnog štampača.

Obveznikom se smatra  lice koje je u obavezi da evidentira svaki pojedinacno ostvareni promet preko fiskalne kase / fiskalnog štampača.

TEHNICKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE FISKALNE KASE / FISKALNOG ŠTAMPAČA I DODATNA OPREMA FISKALNE KASE / FISKALNOG ŠTAMAČA

Tehnicke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase / fiskalog štampača

Fiskalna kasa / fiskalni štampač mora da:

1) ima svoj program (softver) koji je zašticen od izmena ili brisanja, a koji koristi standardne funkcije za evidentiranje prometa dobara i usluga, upravljanje radom štampaca, ekrana i upisom podataka u fiskalnu memoriju;

2) omoguci štampanje fiskalnog loga iskljucivo na fiskalnim dokumentima;

3) obezbedi ocitavanje evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan, mesec, godina, sat i minut);

4) obezbedi štampanje evidentiranih podataka iz fiskalne i operativne memorije zadavanjem komandi preko tastature;

5) obezbedi cuvanje evidentiranih podataka u fiskalnoj memoriji i štampanje na kontrolnoj traci;

6) obezbedi evidentiranje prometa na fiskalnom isecku fiskalne kase /fiskalnog štampača;

7) obezbedi evidentiranje vrednosti dobara, odnosno usluga u dinarima zaokruživanjem na drugu decimalu;

8) obezbedi mogucnost testiranja radi provere ispravnosti fiskalne kase / fiskanog štampača i fiskalne memorije, kao i funkcije koje su u vezi sa njima;

9) obezbedi mogucnost da se svaka zapoceta, a prekinuta operacija (prekid napajanja, kvar štampaca, kvar dela uredaja i sl.), posle otklanjanja uzroka prekida nastavi,  osim kada se radi o kvaru procesora ili memorije;

10) obezbedi operativnu memoriju u koju se unosi baza podataka;

11) omoguci fizicku zaštitu nepovredivosti podataka koji se cuvaju u fiskalnoj memoriji;

12) obezbedi da se fiskalna kasa / fiskalni štampač ne može koristiti ako je neki od funkcionalnih delova neispravan, nedostaje ili ne ispunjava uslove u pogledu funkcionalnih i tehnickih zahteva;

13) omoguci unošenje u fiskalnu memoriju datuma i vremena stavljanja fiskalne kase / fiskalnog štampača u eksploataciju i da unošenje datuma i vremena ima logicku kontrolu (datum i vreme ne mogu biti stariji od datuma i vremena uvodenja fiskalne kase / fiskalnog štampača u eksploataciju, novouneti datum i vreme ne mogu biti stariji od datuma i vremena za koje je vec uraden dnevni izveštaj i sl.);

14) omoguci kupcu dobra, odnosno korisniku usluge vizuelno pracenje evidentiranja podataka, uz istovremeno vizuelno pracenje evidentiranja podataka od strane lica koje unosi podatke;

15) onemoguci storniranje evidentiranog prometa za koji je izdat fiskalni isecak;

16) onemoguci dalji unos podataka ako se istovremeno ne može vršiti štampanje podataka na fiskalnom isecku i kontrolnoj traci;

17) onemoguci brisanje podataka o evidentiranom prometu iz operativne memorije bez skidanja plombe od momenta formiranja prvog fiskalnog isecka u tekucem periodu do momenta formiranja dnevnog izveštaja za tekuci period;

18) omoguci brisanje podataka o evidentiranom prometu iz operativne memorije bez skidanja plombe od momenta izrade dnevnog izveštaja za prethodni period do momenta pocetka narednog perioda ili momenta formiranja prvog fiskalnog isecka u narednom periodu;

19) omoguci automatski upis podataka u fiskalnu memoriju;

20) onemoguci brisanje ili zamenu podataka o vec programiranim dobrima ili uslugama u bazi podataka fiskalne kase / fiskalnog štampača, osim cene jedinice mere, od momenta formiranja prvog fiskalnog isecka u tekucem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekuci period;

21) onemoguci promenu specifikacije poreskih stopa od momenta formiranja prvog fiskalnog isecka u tekucem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekuci period;

22) onemoguci promenu datuma od momenta formiranja prvog fiskalnog isecka u tekucem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekuci period;

23) onemoguci promenu realnog vremena od momenta formiranja prvog fiskalnog isecka u tekucem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekuci period;

24) omoguci promenu zimskog u letnje racunanje vremena i obrnuto, bez skidanja plombe, i to od momenta izrade dnevnog izveštaja za prethodni period do momenta pocetka narednog perioda ili momenta formiranja prvog fiskalnog isecka u narednom periodu;

25) obezbedi štampanje baze podataka fiskalne kase / fiskalnog štampača;

26) onemoguci štampanje fiskalnih dokumenata pre stavljanja fiskalne kase / fiskalnog štampača u upotrebu;

27) onemoguci štampanje nefiskalnih dokumenata koji sadrže podatke iz fiskalnih dokumenata;

28) obezbedi specifikaciju devet poreskih stopa (oznacenih cirilicnim slovima “A”, “G”, “D”, “Д, “E”, “Ž”, “I”, “J”, “K”);

29) omoguci grupisanje, sumiranje i iskazivanje podataka o evidentiranom prometu dobara i usluga prema oznakama poreskih stopa;

30) onemoguci brisanje brojaca, i to: rednog broja fiskalnog isecka, rednog broja dnevnog izveštaja, rednog broja, datuma i vremena promena poreskih stopa, rednog broja, datuma, vremena i tipova reseta;

31) ima sklop (senzor) koji u nedostatku trake za štampanje fiskalnog isecka ili kontrolne trake, automatski onemogucava dalje evidentiranje ostvarenog prometa, odnosno rad fiskalne kase;

32) onemoguci dalje evidentiranje prometa kada se popuni kapacitet fiskalne memorije fiskalne kase / fiskalnog štampača;

33) onemoguci dalji rad fiskalne kase / fiskalnog štampača, ako je fiskalna memorija neispravna;

34) obezbedi da uredaj za štampanje podataka obezbedi otisak na kontrolnoj traci koji omogucava citanje podataka u trajanju od najmanje tri godine od dana štampanja;

35) omoguci istovremeno štampanje alfanumerickih znakova na fiskalnim dokumentima i kontrolnoj traci na srpskom jeziku;

36) obezbedi štampanje svakog storniranja evidentiranog prometa na fiskalnom isecku i na kontrolnoj traci fiskalne kase / fiskalnog štampača.

 

KAKO SE OZNAČAVAJU PORESKE STOPE NAČIN PLAĆANJA U BAZI PODATAKA FISKALNE KASE /  FISKALNOG ŠTAMPAČA

Oznacavanje poreskih stopa u bazi podataka fiskalne kase / fiskalnog štampača vrši se cirilicnim slovima “A”, “G”, “Д i “E” na sledeci nacin:

1) oznaka poreske stope “G” dodeljuje se dobrima, odnosno uslugama koji su oslobodeni poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV);

2) oznaka poreske stope “Д dodeljuje se dobrima, odnosno uslugama na ciji promet se placa PDV po opštoj stopi propisanoj zakonom kojim se ureduje porez na dodatu vrednost;

3) oznaka poreske stope “E” dodeljuje se dobrima, odnosno uslugama na ciji promet se placa PDV po posebnoj stopi propisanoj zakonom kojim se ureduje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od stava 1. ovog clana, lica koja nisu upisana u registar obveznika za PDV oznacavaju dobra, odnosno usluge u bazi podataka fiskalne kase / fiskalnog štampača,

iskljucivo oznakom poreske stope “A”.

Oznacavanje nacina placanja dobara i usluga u bazi podataka fiskalne kase / fiskalnog štampača vrši se na sledeci nacin:

1) ako se placanje vrši gotovim novcem, novcanim bonovima, novcanim poklon cestitkama, internim karticama i sl, kao sredstvo placanja oznacava se: “gotovina”;

2) ako se placanje vrši cekom ili nalogom za prenos, kao sredstvo placanja oznacava se: “cek”;

3) ako se placanje vrši platnom karticom, kao sredstvo placanja oznacava se: “kartica”.

 

ŠTA JE DODATNA OPREMA FISKALNE / FISKALNOG ŠTAMPAČA

Fiskalna kasa / fiskalni štampač mora da ima terminal za daljinsko ocitavanje svih formiranih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase / fiskalnog štampača za zadati period, osim fiskalne kase / fiskalnog štampača preko koje se vrši evidentiranje prometa na pijacnim tezgama i fiskalne kase / fiskalnog štampača preko koje se vrši evidentiranje prometa u okviru obavljanja delatnosti koja zahteva cestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga.

Pravna lica koja obavljaju delatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 54/10 – u daljem tekstu: Zakon o klasifikaciji delatnosti) obuhvacene oblastima, granama, odnosno grupama delatnosti 45.32, 47.3, 47.11, 47.2, 55.10, 56 i 68.31 dužna su da na mestima prodaje dobara na malo, odnosno pružanja usluga fizickim licima, u okviru tih delatnosti, omoguce kupcima dobara, odnosno korisnicima usluga, placanje pomocu platne kartice.

Obveznik može fiskalnu kasu / fiskalni štampač povezati sa racunarom sa softverskom aplikacijom za koju je izdat sertifikat za njeno stavljanje u promet, a koja omogucava zadavanje komandi fiskalnoj kasi preko njenog definisanog interfejsa.

Fiskalna kasa / fiskalni štampač može imati i ostalu dodatnu opremu, kao što je: barkod citac, vaga, štampac i dr.

Povezivanje dodatne opreme može se vršiti iskljucivo preko postojeceg interfejsa fiskalne kase / fiskalnog štampača.

Softverska aplikacija mora da onemoguci da se:

1) štampaju podaci iz fiskalnih dokumenata na nefiskalnim dokumentima;

2) štampaju podaci iz fiskalnih dokumenata na nefiskalnim štampacima i na nefiskalizovanim fiskalnim kasama / fiskalnim štampačima;

3) obezbedi štampanje svakog storniranja evidentiranog prometa na fiskalnom isecku i na kontrolnoj traci fiskalne kase / fiskalnog štampača.

 

ŠTA JE TERMINAL ZA DALJINSKO OČITAVANJE DNEVNIH IZVEŠTAJA ILI GPRS TERMINAL ZA OČITAVANJE SVIH DNEVNIH IZVEŠTAJA IZ FISKALNE KASE / FISKALNOG ŠTAMPAČA

GPRS terminal za daljinsko ocitavanje se koristi za bežicni prenos podataka iz formiranih dnevnih izveštaja fiskalne kase / fiskalnog štampača za zadati period do servera Poreske uprave.

GPRS terminal za daljinsko ocitavanje obezbeduje obvezniku bežicno daljinsko zadavanje komandi fiskalnoj kasi / fiskalnom štampaču, kao što su promena cena jedinice mere, ažuriranje baze podataka, ocitavanje liste prodatih dobara, odnosno izvršenih usluga i sl.

Obveznik je dužan da GPRS terminal za daljinsko ocitavanje u vreme rada fiskalne kase / fiskalnog šrampača drži prikljucen na fiskalnu kasu preko njenog interfejsa.

Obveznik je dužan da obezbedi daljinsko ocitavanje svih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase / fiskalnog štampača u toku zadatog perioda pomocu terminala za daljinsko ocitavanje.

 

ŠTA JE FISKALNI MODUL

Fiskalni modul, koji sadrži posebno ugradenu fiskalnu memoriju, mora da bude zaliven za kucište fiskalne kase / fiskalnog štampača i da omoguci pamcenje zapisanih podataka najmanje pet godina, nezavisno od napajanja.

 

ŠTA JE FISKALNA MEMORIJA

Pre pocetka evidentiranja prometa preko fiskalne kase / fiskalnog štampača i pri svakoj zameni fiskalnog modula, u fiskalnu memoriju upisuje se:

1) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;

2) identifikacioni broj fiskalnog modula (dva znaka za identifikaciju proizvodaca i još šest cifara);

3) dan, mesec, godina, sat i minut pocetka evidentiranja prometa preko fiskalne kase / fiskalnog štampača.

U fiskalnu memoriju automatski se upisuju sledeci podaci:

1) specifikacija, dan, mesec, godina, sat i minut promene poreskih stopa;

2) dan, mesec, godina, sat, minut i tip reseta;

3) dan, mesec, godina, sat i minut sacinjavanja dnevnog izveštaja;

4) vrednost prometa po poreskim stopama izmedu dva uzastopna sacinjavanja dnevnog izveštaja;

5) broj poslednjeg fiskalnog isecka izdatog pre sacinjavanja dnevnog izveštaja.

Kapacitet fiskalne memorije treba da obezbedi evidentiranje najmanje 1.800 dnevnih izveštaja, najviše 30 promena poreskih stopa i 50 reseta.

Fiskalna kasa / fiskalni štampač treba da obezbedi jasno iskazivanje broja evidentiranih i broja preostalih mogucih evidentiranja dnevnih izveštaja, kao i upozorenje da je broj preostalih mogucih evidentiranja dnevnih izveštaja manji od 50.

 

ŠTA SU FISKALNI DOKUMENTI

Fiskalni isecak i fiskalni racun

Fiskalni isecak je fiskalni dokument u kome se evidentira svaki pojedinacno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizickim licima koje kupac dobara, odnosno korisnik usluga placa gotovinom, cekom ili karticom.

Fiskalni isecak obavezno sadrži sledece podatke:

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;

3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase /  fiskalnog štampača;

4) naziv, kolicinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga;

5) specifikaciju poreskih stopa;

6) iznos poreza po poreskim stopama;

7) ukupan iznos poreza;

8) vrednost prometa po poreskim stopama;

9) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu, sredstvo placanja (gotovina, cek, kartica), uplacen iznos i iznos razlike za povracaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;

10) dan, mesec, godinu, sat i minut sacinjavanja fiskalnog isecka;

11) redni broj fiskalnog isecka;

12) fiskalni logo.

Fiskalni isecak može sadržati reklamne poruke obveznika.

Ako obveznik promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizickim licima vrši na uobicajenim pokretnim tezgama, preko lica koja dolaze na vrata kupcu ili preko putujucih prodavaca, naziv i adresa prodajnog mesta smatra se vozilo sa njegovom registarskom oznakom koje se koristi za takav promet.

Ako kupac dobara na malo, odnosno korisnik usluge, placanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da u fakturu unese redni broj fiskalnog isecka na osnovu koga je evidentiran promet u fiskalnoj kasi / fiskalnom štampaču.

Obveznik je dužan da u objektu, odnosno mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge drži kopije izdatih faktura.

Evidentirani promet preko fiskalne kase / fiskalnog štampača za koji se placanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da iskazuje u knjizi dnevnog izveštaja.

Obveznik je dužan da evidentira svaki pojedinacno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizickim licima izdavanjem posebno propisanog fiskalnog racuna u dva primerka, u svim slucajevima neispravnosti fiskalne kase / fiskalnog štampača, oduzimanja fiskalne kase / fiskalnog štampača od strane Poreske uprave, krade, uništenja i oštecenja fiskalne kase, kao i u svim ostalim slucajevima propisanim ovim zakonom.

Ako obveznik, u objektu, odnosno na mestu na kome vrši promet ima drugu ispravnu fiskalnu kasu, dužan je da preko ispravne fiskalne kase evidentira svaki ostvaren promet.

Fiskalni racun, obveznik je dužan da cuva najmanje tri godine.

Rok clana racuna se od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je fiskalni racun izdat.

 

ŠTA JE DNEVNI IZVEŠTAJ

Dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju rada. U dnevnom izveštaju se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isecaka zabeleženih u operativnoj memoriji, sacinjenih od trenutka formiranja prethodnog dnevnog izveštaja.

Dnevni izveštaj sadrži sledece podatke:

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;

3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase / fiskalnog štampača;

4) naziv izveštaja;

5) ukupan broj reseta svih tipova;

6) broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta od sacinjavanja prethodnog dnevnog izveštaja do sacinjavanja tekuceg dnevnog izveštaja;

7) ukupan broj promena poreskih stopa;

8) specifikaciju, broj, dan, mesec, godinu, sat i minut svih promena poreskih stopa u izveštajnom periodu.

9) iznos poreza po poreskim stopama u izveštajnom periodu.

10) iznos ukupnog poreza u izveštajnom periodu.

11) vrednost prometa po poreskim stopama u izveštajnom periodu.

12) vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izveštajnom periodu.

13) dan, mesec, godinu, sat i minut sacinjavanja dnevnog izveštaja;

14) redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isecka u izveštajnom periodu

15) redni broj dnevnog izveštaja;

16) broj preostalih dnevnih izveštaja;

17) fiskalni logo.

 

ŠTA JE PERIODIČNI IZVEŠTAJ

Periodicni izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa na kraju rada, poslednjeg dana svakog poreskog perioda (a može ga po potrebi formirati i štampati i u kracim vremenskim periodima), u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isecaka sacinjenih u zadatom izveštajnom periodu.

Periodicni izveštaj sadrži sledece podatke:

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;

3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase / fiskalnog štampača;

4) naziv izveštaja;

5) dan, mesec i godinu pocetka vremenskog perioda za koji je sacinjen periodicni izveštaj;

6) dan, mesec i godinu kraja izveštajnog perioda.

7) ukupan broj reseta svih tipova;

8) broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta u izveštajnom periodu.

9) ukupan broj promena poreskih stopa;

10) specifikaciju, broj, dan, mesec, godinu, sat i minut svih promena poreskih stopa u izveštajnom periodu.

11) iznos poreza po poreskim stopama u izveštajnom periodu.

12) iznos ukupnog poreza u izveštajnom periodu.

13) vrednost prometa po poreskim stopama u izveštajnom periodu.

14) vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izveštajnom periodu.

15) dan, mesec, godinu, sat i minut sacinjavanja periodicnog izveštaja.

16) redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isecka u izveštajnom periodu.

17) redni broj prvog i poslednjeg dnevnog izveštaja u izveštajnom periodu.

18) broj preostalih dnevnih izveštaja;

19) fiskalni logo.

 

ŠTA JE PRESEK STANJA

Presek stanja je fiskalni dokument koji se formira i štampa po potrebi, na zahtev Poreske uprave ili za potrebe obveznika, u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga, kao i totali sredstava placanja (gotovina, cek i kartica) iz svih formiranih i odštampanih fiskalnih isecaka fiskalne kase / fiskalnog štampača, od trenutka formiranja i štampanja prethodnog dnevnog izveštaja iz fiskalne kase / fiskanog štampača.

Presek stanja sadrži sledece podatke:

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;

3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase / fiskalnog štampača;

4) naziv izveštaja;

5) ukupan broj reseta svih tipova;

6) broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta od sacinjavanja poslednjeg dnevnog izveštaja do sacinjavanja preseka stanja;

7) ukupan broj promena poreskih stopa;

8) specifikaciju, broj, dan, mesec, godinu, sat i minut svih promena poreskih stopa u izveštajnom periodu.

9) iznos poreza po poreskim stopama u izveštajnom periodu.

10) iznos ukupnog poreza u izveštajnom periodu.

11) vrednost prometa po poreskim stopama u izveštajnom periodu.

12) vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izveštajnom periodu.

13) vrednost prometa dobara i usluga razvrstanih po sredstvima placanja u izveštajnom periodu.

14) dan, mesec, godinu, sat i minut sacinjavanja preseka stanja;

15) redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isecka u izveštajnom periodu.

16) redni broj poslednjeg dnevnog izveštaja;

17) broj preostalih dnevnih izveštaja;

18) fiskalni logo.

Štampanje fiskalnih dokumenata vrši se na srpskom jeziku.

Istovremeno sa štampanjem fiskalnih dokumenata, njihov kompletan sadržaj se štampa i na kontrolnoj traci fiskalne kase / fiskalnog štampača kopirnim putem ili putem dvostrukog štampaca.

Odštampani podaci na fiskalnim dokumentima moraju biti identicni podacima na kontrolnoj traci.

Štampanje fiskalnih dokumenata vrši se na papiru ciji kvalitet obezbeduje otisak na kontrolnoj traci, tako da omogucava citanje podataka sa kontrolne trake u roku propisanom za cuvanje kontrolne trake.

Obveznik je dužan da kontrolnu traku i fiskalna dokumenta cuva najmanje tri godine.

Rok racuna se od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su kontrolna traka i fiskalni dokumenti štampani.

Fiskalni dokumenti, kontrolna traka, knjiga dnevnih izveštaja i servisna knjižica predstavljaju verodostojnu dokumentaciju od znacaja za utvrdivanje poreza.

 

ŠTA JE IZDAVANJE FISKALNOG ISEČKA

Obveznik koji je, dužan da evidentira svaki pojedinacni promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizickim licima preko fiskalne kase / fiskalnog štampača, dužan je da kupcu dobara, odnosno korisniku usluge odštampa i izda fiskalni isecak fiskalne kase / fiskalnog štampača preko koje je evidentiran promet, bez obzira da li kupac dobara, odnosno korisnik usluga to zahteva ili ne.

Obveznik je dužan da fiskalni isecak izdaje sa svim obaveznim podacima.

Obveznik dužan je da na vidnom mestu u objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizickim licima, istakne obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isecka od strane obveznika, o obavezi uzimanja fiskalnog isecka od strane kupca dobara, odnosno korisnika usluga, kao i o pravu kupca dobara, odnosno korisnika usluga da kupljena dobra, odnosno izvršene usluge ne plati obvezniku ako mu obveznik ne odštampa i izda fiskalni isecak.

Kupac dobra, odnosno korisnik usluge je dužan da fiskalni isecak uzme i sacuva u krugu od 20 metara po izlasku iz objekta, odnosno napuštanju mesta na kome obveznik vrši promet dobara, odnosno usluga i pokaže ga ovlašcenom licu zaposlenom u ministarstvu trgovine koje obavlja poslove kontrole, na njegov usmeni zahtev.

Obveznik ne može u objektu ili drugom mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge fizickim licima držati drugu registar kasu osim fiskalne.

Ako obveznik u objektu ili drugom mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge fizickim licima drži drugu registar kasu osim fiskalne.

 

OTKLANJANJE GREŠAKA U EVISENTIRANJU PROMETA

Greške tokom evidentiranja prometa preko fiskalne kase / fiskalnog štampača mogu se ispraviti do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi / fiskalnom štampaču za štampanje fiskalnog isecka.

Greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase / fiskallnog štampača koje nisu otklonjene do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isecka mogu se ispravljati samo ako se kupljeno dobro vraca ili se na drugi nacin vrši reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isecka, odnosno ako se vrši reklamacija pružene usluge, posle izdavanja fiskalnog isecka.

Greškom u evidentiranju prometa, smatra se storniranje svih evidentiranih dobara, odnosno pruženih usluga preko fiskalne kase / fiskalnog štampača pre štampanja fiskalnog isecka, koje je zabeleženo na kontrolnoj traci fiskalne kase / fiskalnog štampača (fiskalni isecak bez prometa).

 

ŠTA JE KNJIGA DNEVNIH IZVEŠTAJA

Obveznik je dužan da vodi knjigu dnevnih izveštaja za svaku fiskalnu kasu / fiskalni štampač.

Obveznik je dužan da odštampane dnevne izveštaje evidentira i odlaže u knjigu dnevnih izveštaja hronološkim redom.

Knjigu dnevnih izveštaja obveznik je dužan da cuva na mestu na kome vrši promet dobara na malo, odnosno mestu pružanja usluga.

Obveznik je dužan da knjigu dnevnih izveštaja cuva tri godine.

 

ŠTA SU NEISPRAVNOSTI I RESETOVANJE FISKALNE KASE / FISKALNOG ŠTAMPAČA

Neispravnost fiskalne kase / fiskalnog štampača, u smislu ovog zakona, je samo neispravnost koja je upisana u servisnu knjižicu fiskalne kase / fiskalnog štampača.

Ovlašceni servis je dužan da u slucaju neispravnosti fiskalne kase  / fiskalnog štampača u servisnu knjižicu upiše datum prijema fiskalne kase / fiskalnog štampača u servis, odnosno datum intervencije na licu mesta, vrstu neispravnosti i datum do kada je fiskalna kasa / fiskanog štampača bila na popravci ili servisiranju.

Ako obveznik zbog neispravnosti fiskalne kase / fiskalnog štampača nije evidentirao promet preko fiskalne kase / fiskalnog štampača duže od 15 radnih dana ukupno u toku kalendarske godine, dužan je da instalira novu fiskalnu kasu / fiskalni štampač  ako u objektu, odnosno na mestu na kome se vrši promet nema drugu ispravnu fiskalnu kasu / fiskalni štampač.

Neispravnošcu ili servisiranjem fiskalne kase / fiskalnog štampača ne smatra se brisanje ili zamena podataka.

Podaci u operativnoj memoriji fiskalne kase / fiskalnog štampača mogu se resetovati resetima.

Reset – intervencija na deblokadi softvera bez brisanja evidentiranih podataka, baze podataka i celokupnog sadržaja operativne memorije ne smatra se neispravnošcu fiskalne kase / fiskalnog štampača.

Reseti kojima se vrši brisanje evidentiranih podataka u operativnoj memoriji, brisanje baze podataka u operativnoj memoriji i brisanje celokupnog sadržaja operativne memorije predstavljaju neispravnost fiskalne kase / fiskalnog štampača.

U slucaju vršenja neovlašcenih reseta, Poreska uprava u postupku kontrole obezbeduje dokaz o neovlašcenom resetu putem veštacenja.

U slucaju neispravnosti fiskalne kase / fiskalnog štampača obveznik ne sme preduzimati nikakve radnje na fiskalnoj kasi / fiskalnog štampača i dužan je da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 casa, obavesti ovlašceni servis.

Profesional – Fiskalni uređaji, Beograd, Srbija
Aleksandar Tešić
Servis i prodaja fiskalnih uredjaja