Korpa

Korpa

Zakon o fiskalizaciji. Uredba o delatnostima.

Zakon o fiskalizaciji. Uredba o delatnostima.

Na osnovu člana 4. stav 3. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
 O ODREĐIVANjU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLjANjA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANjA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

(„Službeni glasnik RS“ broj 32/21)                                                  u primeni od 01/01/2022

Član 1.

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 4. stav. 2. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti:

1) prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije; 2) koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Član 3.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 54/10), i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:

49.31Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.32Taksi prevoz;
52.21Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53.10Poštanske aktivnosti javnog servisa;
61Telekomunikacije;
64Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
75.00Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
84.30Obavezno socijalno osiguranje;
85Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
86Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87Socijalna zaštita sa smeštajem;
88Socijalna zaštita bez smeštaja;
94.91Delatnost verskih organizacija.

Član 4.

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se i:

delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18), osim upravljanja grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti i pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (“Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika:

pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
96.09Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Član 5.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14).

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

3 Replies on

Zakon o fiskalizaciji. Uredba o delatnostima.

 • Poštovni,

  vi već nekoliko putra ponavljate ovaj mejl.

  Znamo za UREDBU O ODREĐIVANjU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLjANjA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANjA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJAU.

  Mi se konkretno bavimo šifrom delatnosti 9200 – Kockanje i klađenje.

  Mi fiskalizujemo naše aparate za igru na sreću, ali nismo obveznici PDV-a. Mi plaćamo posebne naknade za
  odobrenje i priređivanje igara na sreću, tako da ne znamo kako smo svrstani u obveznike evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

  Niko nam do sada nije dao konkretan odgovor kako će se to u slučaju naše šifre dalatnosti to tačno raditi.

  Da li to znate vi?

  Ako znate molim vas za odgovor.

  Srdačan pozdrav,

  Vladimir Lukić
  Complinace Officer

  1. Poštovanje Vladimire,

   hvala vam na komentaru.

   Email ste dobili zato što ste na listi naših korisnika kojima redovno
   prosleđujemo informacije koje su od značaja za novu fiskalizaciju.
   Ukoliko ne želite da primate emailove od nas, možete da se odjavite sa ove liste.

   U ovom pravilniku stvarno ne postoji šifra vaše delatnosti, da bi mogli da kažemo
   da ste oslobođeni fiskalne kase.

   Privredna Komora Srbije u Petak 10.09.2021. godine organizuje Webinar na ovu temu.
   Naravno da sam se prijavio, i da imam gomilu pitanja za njih. Pitaću ih i za ovo
   što ste Vi mene pitali.

   Ili ako želite mogu da postavim link za prijavljivanje na webinar, pa da im Vi postavite pitanja
   i da dobijete odgovor iz 1. ruke. Biće predstavinici Ministarstva finansija i Poreske Uprave.

   Aleksandar Tešić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.