fbpx
Korpa

Korpa

Zakon o fiskalizaciji. Uredba o delatnostima.

Zakon o fiskalizaciji. Uredba o delatnostima.

Na osnovu člana 4. stav 3. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
 O ODREĐIVANjU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLjANjA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANjA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

(„Službeni glasnik RS“ broj 32/21)                                                  u primeni od 01/01/2022

Član 1.

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 4. stav. 2. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti:

1) prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije; 2) koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Član 3.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 54/10), i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:

49.31Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.32Taksi prevoz;
52.21Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53.10Poštanske aktivnosti javnog servisa;
61Telekomunikacije;
64Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
75.00Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
84.30Obavezno socijalno osiguranje;
85Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
86Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87Socijalna zaštita sa smeštajem;
88Socijalna zaštita bez smeštaja;
94.91Delatnost verskih organizacija.

Član 4.

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se i:

delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18), osim upravljanja grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti i pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (“Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika:

pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
96.09Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Član 5.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14).

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

No Replies on

Zakon o fiskalizaciji. Uredba o delatnostima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *